Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (Θ) και (Ε)

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (θεωρία)

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Τύπος μαθήματος: Θεωρία

Ώρες/εβδομάδα: 3

Τυπικό εξάμηνο: Ζ

Τμήμα: Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Διδακτικό πλαίσιο μαθήματος

Α. Περιγραφή μαθήματος

e-Επιχειρηματικότητα, Επιχειρηματικά Μοντέλα, Σχεδιασμός και Λειτουργικότητα Ηλεκτρονικού Καταστήματος, Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Εξατομίκευσης, Τεχνικές Εξατομίκευσης, Συστήματα Συστάσεων, Ηλεκτρονικές Πληρωμές, Ασφάλεια Συναλλαγών, Αξιολόγηση e-Επιχειρείν, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Εφαρμογές και Προοπτικές e-Επιχειρείν.

Β. Στόχοι

  • Να κατανοεί τη σημασία και τις αρχές που διέπουν το ηλεκτρονικό εμπόριο και το ηλεκτρονικό επιχειρείν.
  • Να διακρίνει τα μοντέλα ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και διακυβέρνησης.
  • Να καθορίζει όλες εκείνες τις απαιτήσεις, τις προδιαγραφές και τις λειτουργίες που είναι απαραίτητες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός επιτυχημένου e-shop.
  • Να αποκτήσει γνώσεις από την περιοχή των τεχνολογιών εξατομίκευσης (personalization) και των νέων προοπτικών που διαμορφώνονται για την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων σχέσεων εμπιστοσύνης και ικανοποίησης ανάμεσα στα e-shops και τους πελάτες τους.
  • Να αξιολογεί την απόδοση ενός συστήματος e-επιχειρείν και να χρησιμοποιεί τους σημαντικότερους δείκτες για αυτό το σκοπό.
  • Να προσδιορίζει τις τεχνολογίες και τις πολιτικές για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
  • Να εφαρμόζει τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό και την υλοποίηση εφαρμογών e-επιχειρείν και e-εμπορίου.

Γ. Ημέρα, Ώρας και Αίθουσα διδασκαλίας

Πέμπτη, 16:00 - 19:00

Αίθουσα: Μ2

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (εργαστήριο)

Εγγραφή στη Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (Θ) και (Ε)

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal