Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι (Θ + Ε)

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ι

Τύπος μαθήματος: Θεωρία

Ώρες/εβδομάδα: 3

Τυπικό εξάμηνο: ΣΤ

Τμήμα: Μηχανολογίας

Διδακτικό πλαίσιο μαθήματος

Α. Περιγραφή μαθήματος

Ενέργεια από τον ήλιο, χθές, αύριο. Συσκευές συλλογής και μέθοδοι αναλύσεως ηλιακής ακτινοβολίας. Ηλιακοί συλλέκτες. Τύποι, λειτουργία, βαθμοί αποδόσεως, υπολογισμοί. Εγκαταστάσεις θερμάνσεως χώρων και ξηράνσεως γεωργικών προϊόντων με ηλιακούς συλλέκτες. Ο ηλιακός συλλέκτης για την ψύξη χώρων, άντληση νερού και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Μέθοδοι αποθηκεύσεως θερμότητας, ηλιακές λίμνες. Φωτο- βολταϊκή μέθοδος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Συστήματα παραγωγής μηχανικής και ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνεμο. Συστήματα παραγωγής αποθηκεύσεως, αξιοποιήσεως προϊόντων βιομηχανίας. Ενέργεια από υδάτινα κύματα, κοινά και παλιρροιακά. Εκμετάλλευση θερμοκρασιακής διαφοράς στρωμάτων θαλάσσης. Ενεργειακή οικονομία-αριστοποίηση παραμέτρων κατά την Εκμετάλλευση ήπιων μορφών ενέργειας.

B. Ημέρα, Ώρα και Αίθουσα διδασκαλίας

Τρίτη, 08:00 - 10:00 και 19:00 - 20:00

Αίθουσα: Εργ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να κατεβάσετε το ωρολόγιο πρόγραμμα του τμήματος Μηχανολογίας, το οποίο παρατίθεται στο αρχείο που ακολουθεί.

Γ.Μέθοδοι Αξιολόγησης

Τελική Γραπτή Εξέταση

Δ. Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  • Σ. Καπλάνης, Ήπιες Μορφές ενέργειας ΙΙ - Ηλιακή Μηχανική, Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα 2004.
  • Ι. Καλδέλλης, Γ. Σπυρόπουλος, Κ. Καββαδίας, Υπολογιστικές εφαρμογές ήπιων μορφών ενέργειας, Ηλιακή ακτινοβολία, φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 2007.
  •  Σ. Καπλάνης, Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Περιβάλλον και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα 2004.

E. Ημέρα, Ώρας και Αίθουσα διδασκαλίας

Δευτέρα, 15:00 - 18:00

Αίθουσα: Μ1

 

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ι (Εργαστήριο)

Εγγραφή στη Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal