Επιχειρηματική Αλλαγή και Καινοτομία

Επιχειρηματική Αλλαγή και Καινοτομία (θεωρία και εργαστήριο)

Επιχειρηματική Αλλαγή και Κανοτομία

Τύπος μαθήματος: Θεωρία

Ώρες/εβδομάδα: 3

Τυπικό εξάμηνο: Ζ

Τμήμα: Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Διδακτικό πλαίσιο μαθήματος

Α. Περιγραφή μαθήματος

Στρατηγικός ρόλος της αλλαγής και της καινοτομίας σε επίπεδο ατόμου-επιχείρησης-κρατών, τύποι καινοτομίας-τρόποι καινοτομίας, υποδείγματα και προσεγγίσεις επιχειρηματικής αλλαγής, καινοτομία ως διοικητική διαδικασία, επιτυχής διαχείριση-ελλιπής κατανόηση της διαδικασίας της καινοτομίας, καινοτομία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αποτελεσματικές εξωτερικές διασυνδέσεις και στρατηγικές έρευνας.

Β. Στόχοι μαθήματος

Οι φοιτητές/φοιτήτριες να:

  • κατανοούν ώστε να μπορούν να διαχειριστούν την αλλαγή και την καινοτομία (προϊόντος, διαδικασίας ή οργανωτική) σε ατομικό, επιχειρηματικό και στρατηγικό επίπεδο
  • συσχετίζουν προχωρημένα ζητήματα της αγοράς με την τεχνολογική και οργανωσιακή αλλαγή που στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
  • να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση της επιχειρηματικής αλλαγής και της καινοτομίας
  • να γνωρίζουν και να κατανοούν τα εργαλεία που μπορούν να επιλύουν απρόβλεπτα προβλήματα που σχετίζονται με την προσπάθεια για αλλαγή και για καινοτομία
  • να διερευνά με συστηματικό τρόπο τις επιπτώσεις εναλλακτικών αποφάσεων και στρατηγικών στην λήψη αποφάσεων, σχετικών με την επιχειρηματική αλλαγή και καινοτομία, σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα
  • να αποκτήσουν πρακτική εξοικείωση με τις θεωρητικές έννοιες της επιχειρηματικής αλλαγής και της καινοτομίας.

Γ. Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα από την παράδοση μαθημάτων θεωρίας. Τα μαθήματα παρουσιάζονται υπό μορφή διάλεξης και ορισμένες φορές υπό μορφή διαφανειών οπότε και είναι απαραίτητη η χρήση Laptop & Data video projector. Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος γίνεται χρήση πηγών δεδομένων με συνακόλουθη επεξεργασία τους καθώς και επιμέρους εργασίες.

Δ. Συνιστώμενη βιβλιογραφία

1. Γ. Σπαής, Εισαγωγή στη διαχείριση τεχνολογικών καινοτομιών, Εκδόσεις Κριτική

2. White M. - Bruton G., Η στρατηγική διαχείριση της τεχνολογίας και της καινοτομίας, Εκδόσεις Κριτική

3. Σ. Καρβούνης, Διαχείριση τεχνολογίας και καινοτομίας, Εκδόσεις Σταμούλη

 Ε. Ημέρα, Ώρας και Αίθουσα διδασκαλίας

Θεωρία

Δευτέρα, 09:00 - 11:00

Αίθουσα: Μ1

Τετάρτη, 09:00 - 11:00

Αίθουσα: Μ2

Εγγραφή στη Επιχειρηματική Αλλαγή και Καινοτομία

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal