Επιχειρησιακά Παίγνια (Θ) και (Ε)

Επιχειρησιακά παίγνια (θεωρία)

Επιχειρησιακά παίγνια

Τύπος μαθήματος: Θεωρία

Ώρες/εβδομάδα: 3

Τυπικό εξάμηνο: Δ

Τμήμα: Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Διδακτικό πλαίσιο μαθήματος

Α. Περιγραφή μαθήματος

Ιστορικά στοιχεία θεωρίας παιγνίων, είδη και μορφές παράστασης παιγνίων, παίγνια μηδενικού αθροίσματος, παίγνια ταυτόχρονων κινήσεων, ισορροπία κατά Nash σε αμιγείς και μικτές στρατηγικές, δυναμικά παίγνια διαδοχικών κινήσεων, υποπαίγνια και τέλεια ανά υπό παίγνιο ισορροπία κατά Nash, πληροφοριακά σύνολα, αξιόπιστες απειλές και διαχρονική συνέπεια, επαναλαμβανόμενα παίγνια, υποδείγματα Cournot, Bertrand και Stackelberg.

Β. Στόχοι

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος συνοψίζονται ως εξής:

  • Να αναδειχθεί το εύρος εφαρμογών των επιχειρησιακών παιγνίων με έμφαση στις καταστάσεις στρατηγικής αλληλεπίδρασης που οριοθετούν τους κώδικες αντιδράσεων και συμπεριφορών των σύγχρονων επιχειρήσεων.
  • Να γίνουν κατανοητά τα κριτήρια λήψης στρατηγικών αποφάσεων σε επιχειρηματικούς κλάδους που χαρακτηρίζονται από ατελή ανταγωνισμό και έντονη αλληλεξάρτηση.
  • Να αναδειχθούν οι μηχανισμοί διαμόρφωσης ισορροπιών στους επιχειρηματικούς κλάδους σε συνθήκες αντιπαλότητας, ασυμμετρίας στις δυνατότητες και την πληροφόρηση, έλλειψης εμπιστοσύνης και αποτυχίας μακροχρόνιων συνεργασιών.
  • Να καταστήσει ικανούς τους φοιτητές να αναλύουν με κριτικό πνεύμα περιπτώσεις στρατηγικών κινήσεων και επιχειρηματικών αποφάσεων από την σύγχρονη πραγματικότητα.
  • Να κατανοηθεί συνολικά η σημασία για τις επιχειρήσεις λήψης αποτελεσματικών στρατηγικών αποφάσεων οι οποίες όχι μόνο είναι συχνά αλληλεξαρτώμενες, αλλά και εξαρτημένες από αποφάσεις τρίτων παραγόντων, μέσα σε συνθήκες αβεβαιότητας, ανταγωνισμού, και χρονικής πίεσης.

Γ. Ημέρα, Ώρας και Αίθουσα διδασκαλίας

Τετάρτη, 15:00 - 18:00

Αίθουσα: Μ1

Επιχειρησιακά παίγνια (εργαστήριο)

Εγγραφή στη Επιχειρησιακά Παίγνια (Θ) και (Ε)

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal