Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τύπος μαθήματος: Θεωρία

Ώρες/εβδομάδα: 4

Τυπικό εξάμηνο: Ζ

Τμήμα: Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Διδακτικό πλαίσιο μαθήματος

Α. Περιγραφή μαθήματος

Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τελωνειακή ένωση, ενδοκοινοτικές συναλλαγές, κοινή αγορά, οικονομική και νομισματική ένωση, πληροφόρηση, οπτικοακουστικός τομέας, πολιτισμός και προστασία καταναλωτών, περιφερειακή πολιτική, πολιτική ανταγωνισμού, βιομηχανική πολιτική, πολιτική έρευνας και ανάπτυξης, εμπορική πολιτική. Εφαρμογές Η/Υ.

Β. Στόχοι

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των Φοιτητών με έννοιες που αφορούν:

  • Το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στο οποίο λειτουργούν και αναπτύσσονται οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις,
  • Τις δυνατότητες αξιοποίησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων,
  • Τις Ευρωπαϊκές πολιτικές που αφορούν την καθημερινή ζωή όλων των Ευρωπαίων πολιτών και τα προβλήματα και τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Ευρωπαϊκές χώρες στα πλαίσια του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος και των σύγχρονων γεωπολιτικών εξελίξεων
  • Την κατανόηση της λειτουργίας του όλου οργανισμού που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση και την εξέλιξή του στο χρόνο,
  • Την προσέγγιση μιας πολυεθνικής ολοκλήρωσης, η οποία βασίζεται στην εκπόνηση και εφαρμογή κοινών πολιτικών από τα συμμετέχοντα κράτη (η προσέγγιση αυτή θεμελιώνεται στην εμπειρία της ΕΕ, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί, με τις αναγκαίες προσαρμογές, σε άλλα σχέδια πολυεθνικής ολοκλήρωσης σε άλλα μέρη του κόσμου).

Γ. Ημέρα, Ώρας και Αίθουσα διδασκαλίας

Τρίτη, 16:00 - 18:00

Αίθουσα: Μ1

Παρασκευή, 11:00 - 13:00

Αίθουσα: Μ1

Εγγραφή στη Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal