Διαχείριση Έργου

Διαχείριση Έργου

Διαχείριση Έργου

Τύπος μαθήματος: Θεωρία

Διδάσκουσα: Παπαλωνσταντίνου Γιώτα

 

Διδακτικό πλαίσιο μαθήματος


ΕΒΔΟΜΑΔΑ:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

              - Λειτουργία-Εργο-Πρόγραμμα

              - Εμπλεκόμενοι στο Έργου

              - Πόροι και Υπηρεσίες του Εργου

              - Αντικείμενο, Διεργασίες και Διαδικασίες

              - Παράγοντες επίδρασης στο έργο

              - Διοίκηση-Διαχείριση Έργου

 2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ:

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΕΡΓΟΥ

              - Φάσεις του Έργου (Υποφάσεις και Υποέργα) - Ανάλυση

              - Σχεδιασμός Ανάπτυξης και Κύκλος Ζωής Έργων

              - Κύκλος Ζωής Προϊόντων

3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ:

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

              - Διεργασίες εισόδου

              - Αλληλεπίδραση διεργασιών

              - Διαχείριση Φάσεων

ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

              - Δομική ανάλυση της εργασίας

              - Δομή ανάλυσης του έργου

              - Δραστηριότητες του έργου και διαχείριση του αντικειμένου του έργου

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

              - Στελέχωση Ομάδας

              - Ηγεσία της Ομάδας

              - Λήψη Αποφάσεων

              - Προσόντα του Project Manager

Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ

              - Εργασιακές Σχέσεις

              - Επιλογή-Πρόσληψη Προσωπικού

              - Εκπαίδευση Προσωπικού

              - Διαχείριση κρίσεων

5η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

              - Προσέγγιση του Εργου-Απαιτήσεις

              - Επιλογή Κριτηρίων Επιλογής και Αξιολόγησης

              - Τεχνικές Επιλογής και Αξιολόγησης (Αριθμητικά Μοντέλα Κερδοφορίας,Ανάλυση Νεκρού Σημείου)

 6η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

              - Διεργασίες-Εργαλεία Σχεδιασμού

              - Σχέδιο Δράσης

              - Σχεδιασμός και Κύκλος Ζωής του Εργου

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

              - Δραστηριότητες του Εργου και Σχέσεις μεταξύ τους

              - Δίκτυο του Έργου (Τοξωτά Δίκτυα-Κομβικά Δίκτυα)

              - Διάγραμμα GANTT

              - Mέθοδος PERT

              - Mέθοδος της Κρίσιμης Διαδρομής

              - Σημεία Προσοχής του Χρονικού Προγραμματισμού

 8η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ 9Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

              - Πόροι (Τύποι Πόρων-Χαρακτηριστικά τους-Αναλώσιμοι Πόροι)

              - Σχεδιασμός-Προγραμματισμός Πόρων

              - Κοστολογικές Εκτιμήσεις

              - Προϋπολογισμός του Εργου

              - Τεχνικές Εκτίμησης Κόστους

              - Ειδικές Κοστολογήσεις

              - Παράγοντες επηρεασμού της εκτίμησης του κόστους

              - Ανάλυση ευαισθησίας του κόστους

              - Λογιστική του Εργου

              - Χρηματικές Ροές

              - Συνολικό Κόστος και χρονική διάρκεια του έργου

 10η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

              - Σχεδιασμός Προμηθειών (περιγραφή προϊόντος, αντικείμενο του έργου, πηγές προμηθειών)

              - Αναζήτηση Προμηθευτών

              - Επιλογή Προμηθευτών

              - Επιλογή τύπου Συμβάσεων-Διαχείριση Συμβάσεων-Λύση Συμβάσεων

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

              - Γενικές Εννοιες

              - Διασφάλιση Ποιότητας

              - Ποιοτικός Έλεγχος

              - Κόστος Ποιότητας

 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

              - Βασικές Εννοιες

              - Αναγνώριση Κινδύνων

              - Ποσοτική Αποτίμηση κινδύνων

              - Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

              - Παίγνια

              - Μοντέλα Αποφάσεων

 12η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

              - Μορφές και Περιεχόμενο Ελέγχου

              - Κύκλος Ελέγχου

              - Προβλήματα του Εργου

              - Διεργασίες Ελέγχου

              - Τύποι Ελέγχων (Προληπτικοί Ελεγχοι-Ελεγχοι Υλοποίησης, κ.λ.π.)

              - Επιθεώρηση του Έργου

 13η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΥΛΗΣ

 

Στο αρχείο που παρατίθεται μπορείτε να βρείτε τη διδακτέα ύλη του μαθήματος Διαχείριση Έργου κατά το Ακ.Έτος 2011 - 2012

Εγγραφή στη Διαχείριση Έργου

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal