Στόχοι και οργανωτική δομή

Στόχοι και οργανωτική δομή

Στόχοι

Εντός του Ιδρύματος υλοποιούνται και υποστηρίζονται δράσεις που αφορούν όλες τις βαθμίδες και τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης επιδιώκοντας τον επαγγελματικό προσανατολισμό, το επιχειρηματικό πνεύμα των φοιτητών καθώς και τη σύνδεση της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Αυτές οι δράσεις κατανέμονται στις τρεις Πράξεις α) της Πρακτικής Άσκησης, β) της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και γ) του Γραφείου Διασύνδεσης.

Η ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πατρών επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την εξοικονόμηση πόρων για την υλοποίηση των σχετικών δραστηριοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο συντονίζει τις παραπάνω τρεις Πράξεις, ομογενοποιεί και προγραμματίζει τις δραστηριότητές τους αποβλέποντας στην εξέλιξη και στον εξορθολογισμό τους μέσα από ένα σύνολο στρατηγικών στόχων, παρακολουθεί την πορεία των ενεργειών για την επίτευξη αυτών των στόχων, αξιολογεί τα αποτελέσματά τους και προσαρμόζεται στις προκύπτουσες ανάγκες και απαιτήσεις σύμφωνα με τη δυναμική της κοινωνίας και της οικονομίας.

Δραστηριότητες

Μεταξύ των δραστηριοτήτων της ΔΑΣΤΑ περιλαμβάνονται

  • Η δημιουργία και υποστήριξη αυτόνομης δομής για τον συντονισμό των επιμέρους Πράξεων σχετικά με την επαφή και ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, την εξωστρέφεια του Ιδρύματος, τη δημοσιότητα των δράσεων και την προώθηση των ωφελειών που προκύπτουν από αυτές, την έκδοση υλικού διαφήμισης και διάχυσης.
  • Η συνεχής παρακολούθηση της πορείας όλων των Πράξεων και περιοδική αξιολόγησή τους.
  • Η δημιουργία σαφούς πλαισίου συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων μερών μέσα από έναν κώδικα δεοντολογίας.
  • Η ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος που υποστηρίζει όλες τις Πράξεις που εμπλέκονται στο έργο, παρέχει σύνδεση με την αγορά εργασίας και σύγχρονες υπηρεσίες ενημέρωσης για τους ενδιαφερόμενους της πρακτικής άσκησης και υποστηρίζει την αξιολόγηση όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Οργανωτική δομή

Η ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Πάτρας διευθύνεται από 5μελή συντονιστική επιτροπή, στην οποία ανήκει ένας εκ των αντιπροέδρων του Ιδρύματος, ο οποίος και αποτελεί τη σύνδεση με την κεντρική διοίκηση και το Συμβούλιο του ΤΕΙ. Σε αυτήν την επιτροπή ανήκουν και οι ιδρυματικοί υπεύθυνοι των πράξεων «Γραφείο Διασύνδεσης» (ΓΔ), «Γραφείο Πρακτικής Άσκησης» (ΓΠΑ) και «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» (ΜΟΚΕ), αποτελώντας τους συνδέσμους με αυτές τις πράξεις. Σημειώνεται ότι αυτές οι δομές έχουν το δικό τους οργανόγραμμα και η ΔΑΣΤΑ δεν επεμβαίνει σε αυτό. Το πέμπτο μέλος της επιτροπής είναι ο ιδρυματικός υπεύθυνος της ΔΑΣΤΑ, ο οποίος δύναται να  προΐσταται των υπολοίπων υπηρεσιών της. Η Υπηρεσία Πληροφορικής απασχολεί ειδικούς επιστήμονες και τεχνικούς σε θέματα ανάλυσης και σχεδιασμού λογισμικού, στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων καθώς και σε τεχνολογίες βάσεων δεδομένων, web 2.0 και social networks.

Η διοικητική υπηρεσία της ΔΑΣΤΑ στελεχώνεται από προσωπικό αρμόδιο για την τήρηση του αρχείου και την οργάνωση του υλικού που διακινείται μέσω της Πράξης, για πάσης φύσεως επικοινωνία, δημόσιες σχέσεις και οργάνωσης εκδηλώσεων, καθώς και κάθε άλλης εργασίας που δεν καλύπτεται από τις υπόλοιπες αρμοδιότητες.

Δύο αυτοτελείς μονάδες συμπληρώνουν την οργανωτική δομή της ΔΑΣΤΑ. Η μονάδα συμβούλων απαρτίζεται από πέντε μέλη επιστημονικού προσωπικού με αποδεδειγμένη εμπειρία στους τομείς τους (τα αντικείμενα αναγράφονται στο οργανόγραμμα). Η μονάδα αξιολόγησης απαρτίζεται από μέλη με καθήκοντα την αξιολόγηση του έργου (συμπεριλαμβανομένων των επιμέρους πράξεων) και την διατύπωση προτάσεων για βελτίωση των υπηρεσιών και των δράσεων και των δομών.

Εγγραφή στη Στόχοι και οργανωτική δομή

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal