Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Πατρών και υποκείμενων δομών

 1. Πεδίο εφαρμογής

1. Ο παρών κώδικας δεοντολογίας εφαρμόζεται στο πλαίσιο ανάπτυξης και παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών από τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΤΕΙ Πατρών (στο εξής ΔΑΣΤΑ).

2. Ο κώδικας διέπει όλες τις υποκείμενες δομές της ΔΑΣΤΑ και ειδικότερα:

 • Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (στο εξής ΓΠΑ)

 • Το Γραφείο Διασύνδεσης (στο εξής ΓΔ)

 • Την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (στο εξής ΜΟΚΕ)

3. Τα επιμέρους άρθρα του Κώδικα Δεοντολογίας αφορούν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ανάπτυξης και παροχής υπηρεσιών και τους αποδέκτες τους, συγκεκριμένα:

 • Φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) και αποφοίτους

 • Φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις

 • Οργανισμούς ευρέσεως εργασίας

 • Εισηγητές, μέντορες, επόπτες

 • Επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό

 1. Γενικές αρχές – σκοπός – νομικό πλαίσιο

1. Η ΔΑΣΤΑ αποτελεί μια νέα και καινοτόμο δομή του Ιδρύματος που επιδιώκει την αποτελεσματική σύνδεση του ΤΕΙ Πατρών με την αγορά εργασίας. Αποτελεί το φορέα προγραμματισμού και συντονισμού όλων των ενεργειών προώθησης της απασχόλησης των σπουδαστών και αποφοίτων του Ιδρύματος καθώς και την κύρια πύλη σύνδεσης της αγοράς εργασίας με αυτό.

Ειδικότερα, στόχος της ΔΑΣΤΑ αλλά και των τριών υποκείμενων δομών της είναι η παροχή έγκυρης και πλήρους ενημέρωσης για θέματα που σχετίζονται με την αγορά εργασίας, τον τρόπο λειτουργίας της και τις εξελίξεις που σημειώνονται σε αυτή, ώστε να πετύχουν τη μέγιστη δυνατή εξοικείωση των φοιτητών και αποφοίτων με το περιβάλλον της μελλοντικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους καθώς και την προετοιμασία τους, μέσα από την ανάπτυξη των πλέον κατάλληλων ικανοτήτων και δεξιοτήτων, που θα τους επιτρέψουν να επιτύχουν την προσωπική, επαγγελματική και επιστημονική καταξίωσή τους.

2. Η ΔΑΣΤΑ επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων της και την εξοικονόμηση πόρων για την υλοποίησή τους. Σε αυτό το πλαίσιο, συντονίζει τις υποκείμενες δομές, ομογενοποιεί και προγραμματίζει τις δραστηριότητές τους αποβλέποντας στην εξέλιξη και στον εξορθολογισμό τους μέσα από ένα σύνολο στρατηγικών στόχων, παρακολουθεί την πορεία των ενεργειών για την επίτευξη αυτών των στόχων, αξιολογεί τα αποτελέσματά τους και προσαρμόζεται στις προκύπτουσες ανάγκες και απαιτήσεις σύμφωνα με τη δυναμική της κοινωνίας και της οικονομίας.

3. Η ΔΑΣΤΑ καθώς και οι υποκείμενες δομές δρουν σύμφωνα με το Σύνταγμα, την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, τους Κανόνες Διεθνούς Δικαίου και τους Νόμους του Ελληνικού Κράτους. Θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τη δράση τους είναι η ισότητα, η δικαιοσύνη, ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ο σεβασμός των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, η διαφύλαξη των χρηστών ηθών, η ακαδημαϊκότητα και ο ελεύθερος επαγγελματικός προσανατολισμός.

4. Η ΔΑΣΤΑ υλοποιείται σύμφωνα με την Ατζέντα της Λισσαβόνας, η οποία αναγνώρισε την πραγματική αξία της εκπαίδευσης και της γνώσης στη συνολική διαδικασία της ανάπτυξης της Ένωσης υπό υγιείς συνθήκες απασχόλησης, ισότητας ευκαιριών και φύλων, κοινωνικής ενσωμάτωσης και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού.

5. Η ΔΑΣΤΑ βασίζεται στις αρχές της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί εργαλείο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση και στοχεύει στην πειραματική εφαρμογή και διάδοση νέων τρόπων καταπολέμησης των διακρίσεων και της ανισότητας στον τομέα της απασχόλησης.

6. Σε όλες τις δράσεις δημοσιότητας, όπως στις ημερίδες παρουσίασης των αποτελεσμάτων της ΔΑΣΤΑ αναφέρεται η πηγή χρηματοδότησης, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Εθνικοί Πόροι.

 1. Όργανα διοίκησης

Η ΔΑΣΤΑ διοικείται από πενταμελή συντονιστική επιτροπή, στην οποία συμμετέχει ένας εκ των αντιπροέδρων του Ιδρύματος, ο οποίος και αποτελεί τη σύνδεση με την Κεντρική Διοίκηση και το Συμβούλιο του ΤΕΙ. Σε αυτήν την επιτροπή συμμετέχουν επίσης οι ιδρυματικοί ή/και επιστημονικοί υπεύθυνοι των υποκείμενων δομών «Γραφείο Διασύνδεσης» (ΓΔ), «Γραφείο Πρακτικής Άσκησης» (ΓΠΑ) και «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» (ΜΟΚΕ), οι οποίοι εκπροσωπούν τις δομές των οποίων προΐστανται. Σημειώνεται ότι αυτές οι δομές έχουν το δικό τους οργανόγραμμα και η ΔΑΣΤΑ δεν επεμβαίνει σε αυτό. Το πέμπτο μέλος της επιτροπής είναι ο ιδρυματικός υπεύθυνος της ΔΑΣΤΑ, ο οποίος προΐσταται όλων των υπηρεσιών της σύμφωνα με το οργανόγραμμα αυτής της δομής. Η πενταμελής συντονιστική επιτροπή ελέγχεται διοικητικά από το Συμβούλιο ΤΕΙ.

 1. Χωροθέτηση και χρήση πόρων

1. Για την παροχή υπηρεσιών από τη ΔΑΣΤΑ και τις υποκείμενες δομές της γίνεται χρήση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Ιδρύματος καθώς και η αξιοποίηση διαφόρων κατηγοριών προσωπικού. Σε τέτοια περίπτωση δεν πρέπει να παρακωλύονται ουσιωδώς οι υπόλοιπες εκπαιδευτικές διαδικασίες και λειτουργίες του ΤΕΙ Πατρών.

2. Η προστασία της περιουσίας του Ιδρύματος και ο σεβασμός των χώρων και εγκαταστάσεων αποτελούν θεμελιώδεις υποχρεώσεις του προσωπικού και των συνεργατών της ΔΑΣΤΑ.

 1. Συνέργεια με άλλες δομές

1. Η εφαρμογή του παρόντος κώδικα δεοντολογίας εκτείνεται και στις τρεις υποκείμενες δομές της ΔΑΣΤΑ, δηλαδή το ΓΠΑ, το ΓΔ, την ΜΟΚΕ.

2.Εφαρμόζονται οι αρχές της συνέργειας και της συμπληρωματικότητας με αντίστοιχες ή συναφείς δομές άλλων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή φορέων ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην επίτευξη των στόχων της ΔΑΣΤΑ.

 1. Ειδικά θέματα που αφορούν την πρακτική άσκηση

1. Η πρακτική άσκηση στοχεύει στην αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης, στην ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων και στην ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης, με απώτερο στόχο την ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το χώρο της εκπαιδευτικής προετοιμασίας τους στον εργασιακό χώρο μέσα από την εξοικείωσή τους με τις εργασιακές σχέσεις και τη δημιουργική συνάντησή τους με διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους.

2. Το ΓΠΑ επιδιώκει τη δημιουργία ενός διαύλου επικοινωνίας και αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ του ίδιου, των φοιτητών και επιχειρήσεων, ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία αυτών των φορέων και να επιτυγχάνεται η πραγματοποίηση υψηλού επιπέδου πρακτικής άσκησης.

3. Οι υπεύθυνοι των φορέων πρακτικής άσκησης οφείλουν να σέβονται τη διαδικασία υλοποίησης της πρακτικής άσκησης που ακολουθεί το ΓΠΑ της ΔΑΣΤΑ, να παρέχουν σαφείς, ακριβείς και έγκυρες πληροφορίες σχετικά με την θέση πρακτικής άσκησης που προσφέρουν και να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε ανακοίνωση αόριστη ή παραπλανητική.

4. Οι υπεύθυνοι των φορέων πρακτικής άσκησης οφείλουν να παρέχουν κάθε απαραίτητη πληροφορία στο ΓΠΑ ή στις συνεργαζόμενες δομές ώστε να διαμορφώνεται πλήρης εικόνα για το αντικείμενο δραστηριότητας του φορέα πρακτικής άσκησης και τις προοπτικές συνεργασίας μαζί του.

5. Το ΓΠΑ μπορεί να διακόψει τη συνεργασία του με οποιονδήποτε φορέα πρακτικής άσκησης, εφόσον ο τελευταίος ενεργεί καταχρηστικά ή αντίθετα στις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Ιδίως στην περίπτωση κατά την οποία ο φορέας πρακτικής άσκησης αποδεχτεί τη διενέργεια πρακτικής άσκησης από φοιτητή και χωρίς προειδοποίηση ή σπουδαίο λόγο αρνηθεί να τον απασχολήσει ή τον απασχολήσει σε διαφορετική θέση από αυτή που έχει προαναγγείλει, χωρίς τη συναίνεση του ενδιαφερομένου, τότε το ΓΠΑ και οι υποκείμενες δομές της ΔΑΣΤΑ έχουν το δικαίωμα να σταματήσουν οποιαδήποτε συνεργασία με τον εν λόγω φορέα πρακτικής άσκησης λόγω αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς. Η διακοπή της συνεργασίας γίνεται µε αιτιολογημένη απόφαση και ανακοινώνεται στο φορέα πρακτικής άσκησης.

6. Οι υπεύθυνοι των φορέων πρακτικής άσκησης οφείλουν να ενημερώνουν το ΓΠΑ ή τη ΔΑΣΤΑ για τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων και για την έκβαση της διαδικασίας αυτής.

 1. Ειδικά θέματα που αφορούν το Γραφείο Διασύνδεσης

1. Το ΓΔ στηρίζει τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγική διαδικασία. Μεσολαβεί μεταξύ φοιτητών, αποφοίτων και των εργοδοτών ή εργοδοτικών οργανώσεων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του με σκοπό την κάλυψη υπαρχουσών θέσεων εργασίας.

Το ΓΔ υποστηρίζει τη διαδικασία της συμβουλευτικής και διαμορφώνει εκ των προτέρων τις δομές που απαιτούνται ώστε να εξυπηρετηθούν οι ωφελούμενοι (φοιτητές και απόφοιτοι).

Το ΓΔ οφείλει να διευκολύνει τα προγράμματα προσέλκυσης των εργοδοτικών οργανώσεων και εργοδοτών και να ανακοινώνει με κάθε πρόσφορο τρόπο τις αιτήσεις των επιχειρήσεων για απασχόληση φοιτητών και αποφοίτων.

Το ΓΔ οφείλει να δίνει πληροφορίες σε όλους τους υποψηφίους για όλες τις θέσεις εργασίας που έχουν προταθεί προς κάλυψη, ώστε να παρέχονται στους υποψηφίους και στους εργοδότες τα ευρύτερα δυνατά περιθώρια επιλογών. Η επιλεκτική παροχή των διαθεσίμων πληροφοριών συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.

Το ΓΔ δεν αποτελεί γραφείο εξεύρεσης εργασίας, απλά πληροφορεί τους φοιτητές/αποφοίτους, εφόσον το επιθυμούν, για τις ευκαιρίες επαγγελματικής τους απασχόλησης. Οποιασδήποτε μορφής παροχή πληροφοριών ή υπηρεσιών συμβουλευτικής προς τους υποψηφίους από το ΓΔ επιτρέπεται μόνο υπό το πρίσμα της προσπάθειας εναρμόνισης των κλίσεών τους με τις εργασιακές επιδιώξεις τους.

Το ΓΔ οφείλει να συγκεντρώνει πληροφορίες και να ενημερώνει για το περιεχόμενο όλων των παρεχόμενων ακαδημαϊκών τίτλων από το ΤΕΙ Πατρών, τις διαθέσιμες υποτροφίες καθώς και τις ανάγκες ή τάσεις της αγοράς εργασίας.

Τις πληροφορίες που συλλέγει το ΓΔ οφείλει να τις ανακοινώνει έγκαιρα στην φοιτητική κοινότητα μέσω του δικτυακού τόπου του (όπως αυτός έχει αναπτυχθεί από τη ΔΑΣΤΑ).

Το ΓΔ μπορεί να πραγματοποιεί μελέτες σχετικές με την επιστημονική ή επαγγελματική αποκατάσταση των πτυχιούχων των τμημάτων του ΤΕΙ Πατρών. Τα δεδομένα των μελετών, τα οποία δημοσιοποιούνται, οφείλουν να είναι αντικειμενικά απαλλαγμένα από προσωπικές απόψεις και διαθέσιμα προς αξιοποίηση από τις ενδιαφερόμενες Σχολές.

Το ΓΔ οφείλει στο πλαίσιο των ως άνω δραστηριοτήτων του να ενεργεί αξιοκρατικά, με διαφάνεια, αντικειμενικότητα και υπευθυνότητα και να παρέχει ίσες ευκαιρίες πληροφόρησης σε όλους τους φοιτητές και αποφοίτους χωρίς φυλετικές, θρησκευτικές ή άλλες προκαταλήψεις και ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, την εθνικότητα ή τις πολιτικές τους πεποιθήσεις.

Το ΓΔ τηρεί αυστηρά το απόρρητο των πληροφοριών που αφορούν στα ατομικά στοιχεία φοιτητών όπως και την ασφάλεια των αρχείων τα οποία αφορούν τους χρήστες του. Η δημοσιοποίηση ή παροχή προς τρίτους ατομικών στοιχείων φοιτητή, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή του, συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.

2. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων οφείλουν να σέβονται τις διαδικασίες που ακολουθεί το ΓΔ και να απέχουν οποιασδήποτε παραπλανητικής ή αόριστης ανακοίνωσης και αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς.

Οι υπεύθυνοι πρόσληψης οφείλουν να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες στο ΓΔ για την συγκεκριμένη θέση εργασίας και για τα απαραίτητα προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψή της και να επιτρέπουν ένα εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να ανταποκριθούν οι ενδιαφερόμενοι.

Οι υπεύθυνοι πρόσληψης οφείλουν να αναφέρουν τις προοπτικές εξέλιξης και τους λόγους αποχώρησης των προηγούμενων εργαζομένων από την συγκεκριμένη θέση, εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί από το ΓΔ ή τον ενδιαφερόμενο.

Οι υπεύθυνοι πρόσληψης οφείλουν να παρέχουν κάθε απαραίτητο στοιχείο ή υλικό ώστε το ΓΔ να διαμορφώσει πλήρη εικόνα για το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης και τις προοπτικές της.

Ο ενδιαφερόμενος εργοδότης είναι υπεύθυνος για την ηθική και σύννομη συμπεριφορά των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και για την τήρηση του παρόντος κώδικα.

Οι εργοδοτικές οργανώσεις στο πλαίσιο της αμοιβαίας συνεργασίας τους και του κοινού συμφέροντος οφείλουν να ενημερώνουν τα μέλη τους για την αλληλογραφία που απευθύνει προς αυτές το ΓΔ και τους αφορούν.

Οι ιδιωτικοί οργανισμοί ευρέσεως εργασίας προκειμένου να συνεργαστούν με το ΓΔ οφείλουν να το ενημερώνουν για τα πλήρη στοιχεία του εργοδότη που εκπροσωπούν και για λογαριασμό του οποίου ενεργούν, προκειμένου οι χρήστες των υπηρεσιών του ΓΔ να έχουν όλη την πληροφόρηση που απαιτείται για τη χορήγηση άδειας παροχής των προσωπικών τους δεδομένων.

Το ΓΔ συνεργάζεται µε τους ιδιωτικούς οργανισμούς ευρέσεως εργασίας, εφόσον η αμοιβή τους καλύπτεται αποκλειστικά και µόνο από τους εργοδότες, χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση των φοιτητών/αποφοίτων για παροχή αμοιβής ή ανταλλάγματος.

Οι ιδιωτικοί οργανισμοί ευρέσεως εργασίας που επιθυμούν να συνεργαστούν με το ΓΔ δεσμεύονται και υποχρεούνται να μην χρησιμοποιούν τα στοιχεία των υποψηφίων που τους δόθηκαν από το ΓΔ πέραν της προώθησής τους στον εργοδότη για τον οποίο απεστάλησαν. Σε περίπτωση που επιθυμούν να προωθήσουν τα στοιχεία αυτά και σε άλλον εργοδότη πρέπει να ενημερώσουν το ΓΔ, ώστε να ενημερωθούν οι φοιτητές και απόφοιτοι και να ληφθεί εκ νέου άδειά τους.

Οι ιδιωτικοί οργανισμοί ευρέσεως εργασίας πρέπει να παρέχουν έγγραφη δέσμευση για την εφαρμογή των υποχρεώσεων που θέτει ο νόμος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3. Τις υπηρεσίες του ΓΔ χρησιμοποιούν μόνον εκείνοι που το επιθυμούν. Η επιθυμία τους εκφράζεται με σχετική αίτηση, στην οποία δηλώνουν ότι αποδέχονται και τον παρόντα Κώδικα. Για την τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας ισχύει η διάταξη του άρθρου 16 του παρόντος Κώδικα.

4. Το ΓΔ δεν προβαίνει σε αξιολογήσεις πληροφοριών χρηστών οποιασδήποτε φύσεως. Το ΓΔ καταρτίζει τους πίνακες των υποψηφίων για απασχόληση με βάση τα δηλούμενα από τους ίδιους στοιχεία και πληροφορίες, για την ακρίβεια των οποίων ευθύνονται αποκλειστικά και µόνο οι υποψήφιοι.

Ο χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει το ΓΔ για τα αποτελέσματα της υπηρεσίας που έλαβε από το ΓΔ σχετικά με το θέμα που τον αφορά.

Το ΓΔ μπορεί να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών προς οποιοδήποτε επωφελούμενο, εφόσον ο τελευταίος παραβιάσει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Κώδικα ή ενεργεί καταχρηστικά ή αντίθετα στις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Στις προαναφερθείσες περιπτώσεις η άρνηση παροχής υπηρεσιών γίνεται µε αιτιολογημένη απόφαση του Επιστημονικού Υπευθύνου του Γ.Δ. και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

 1. Ειδικά θέματα που αφορούν την μονάδα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

Στόχος της ΜΟΚΕ είναι η αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας μέσω της καλλιέργειας του επιχειρηματικού πνεύματος των φοιτητών του ΤΕΙ Πατρών. Ο στόχος αυτός υλοποιείται με την προώθηση μεθόδων ανάπτυξης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των νέων στους τομείς της διαχείρισης διαδικασιών οργάνωσης και διοίκησης μονάδων και με την εξοικείωσή τους σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας.

Γενικά, ο στόχος της διασύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας στο πλαίσιο της εν λόγω πράξης προβλέπεται να επιτευχθεί μέσω της εισαγωγής μαθημάτων, ενοτήτων και στοιχείων επιχειρηματικότητας κατά τη διάρκεια της φοίτησης, καθώς και μέσω της δημιουργίας εικονικών επιχειρήσεων και της διοργάνωσης «ανοικτών» σεμιναρίων ειδικής θεματολογίας.

 1. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η ΔΑΣΤΑ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των πληροφοριών που αφορούν τα ατομικά στοιχεία φοιτητών-φοιτητριών, αποφοίτων και λοιπών εμπλεκομένων. Λαμβάνει τη συγκατάθεσή τους για τη συλλογή, διατήρηση, επεξεργασία, ανταλλαγή και προώθηση πληροφοριών που τους αφορούν εκτός εάν αυτή υπαγορεύεται από τον Νόμο.

Οι συνεργαζόμενοι φορείς/επιχειρήσεις και οργανισμοί οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση και την κατοχύρωση της εχεμύθειας, της ασφαλούς και νόμιμης χρήσης προσωπικών πληροφοριών που θα τους διαβιβαστούν.

Η ΔΑΣΤΑ δεν ευθύνεται για την μη ασφαλή ή την μη νόμιμη χρήση προσωπικών πληροφοριών τις οποίες θα αποστείλει σε παραγωγικούς φορείς ή οργανισμούς ή/και φυσικά πρόσωπα που έχουν αποδεχθεί τον παρόντα κώδικα δεοντολογίας κατά τη διασύνδεσή τους με την ΔΑΣΤΑ και τις υποκείμενες δομές.

 1. Προστασία του περιβάλλοντος

Το προσωπικό της ΔΑΣΤΑ συμβάλλει στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μέσω συγκεκριμένων ενεργειών όπως προώθηση της οπτικής επαφής με την πληροφορία μέσω της λειτουργικής αξιοποίησης του ιστοτόπου και των ιστοσελίδων της ΔΑΣΤΑ για τη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού, την ενθάρρυνση της ανακύκλωσης κλπ.

 1. Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων

Οι ενέργειες της ΔΑΣΤΑ και των υποκείμενων δομών της είναι σύννομες με τις διατάξεις του Ελληνικού Συντάγματος και των νόμων του Ελληνικού κράτους.

Η ΔΑΣΤΑ και οι υποκείμενες δομές της παρέχουν υπηρεσίες οι οποίες αναγνωρίζουν την πραγματική αξία της δια βίου μάθησης και της γνώσης στη συνολική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό υγιείς συνθήκες απασχόλησης, ισότητας ευκαιριών, κοινωνικής ενσωμάτωσης και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η ΔΑΣΤΑ και οι επιμέρους δομές της τηρούν τους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες που αφορούν την πληροφόρηση, την δημοσιότητα, την διαφάνεια και την διάχυση των αποτελεσμάτων.

Η ΔΑΣΤΑ και οι υποκείμενες δομές της εφαρμόζουν την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 1. Προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης

Η ΔΑΣΤΑ αλλά και οι υποκείμενες δομές της κατά την λειτουργία τους, κατά την υλοποίηση των επιμέρους δραστηριοτήτων τους και ιδίως κατά την επιλογή των ωφελουμένων ενεργούν αξιοκρατικά, με διαφάνεια, αντικειμενικότητα και υπευθυνότητα. Εφαρμόζουν κανονιστικό πλαίσιο που προασπίζει τις αρχές της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης λόγω φύλου, φυλής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, ηλικίας, αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή άλλων προκαταλήψεων.

 1. Προαγωγή της ισότητας των φύλων

Η ΔΑΣΤΑ εφαρμόζει κανονιστικό πλαίσιο που δεν αντίκειται στις αρχές της ισότητας των δύο φύλων τόσο κατά την επιλογή των ωφελουμένων όσο και κατά την παροχή των υπηρεσιών των δομών της, μη επιτρέποντας την ποσόστωση των θέσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών προς όφελος της μίας ή της άλλης κατηγορίας.

 1. Εξασφάλιση της πρόσβασης και ισότιμης συμμετοχής ατόμων με ειδικές ανάγκες και ατόμων από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες

Από τη ΔΑΣΤΑ λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των δικαιωμάτων ατόμων με ειδικές ανάγκες και ατόμων που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες σύμφωνα με τις αρχές της μη διάκρισης, της ισότιμης πρόσβασης και της ίσης μεταχείρισης.

 1. Εύρος και ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών

1. Οι υπηρεσίες της ΔΑΣΤΑ και των υποκείμενων δομών χρησιμοποιούνται μόνο από εκείνους που το επιθυμούν και αποδέχονται τον παρόντα κώδικά δεοντολογίας.

Οι φοιτητές/τριες και απόφοιτοι με την εγγραφή τους στο ΤΕΙ Πατρών καθίστανται χρήστες των υπηρεσιών της ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους πράξεων. Οι συνεργαζόμενοι φορείς εκδηλώνουν ενδιαφέρον με σχετική αίτηση δηλώνοντας ότι επιθυμούν να εγγραφούν στη ΔΑΣΤΑ.

2. Η ΔΑΣΤΑ και οι υποκείμενες δομές της παρέχουν τις υπηρεσίες τους βάσει των δηλούμενων πληροφοριών από τους ωφελούμενους και τους συνεργαζόμενους φορείς, για την ακρίβεια των οποίων ευθύνονται αποκλειστικά οι ίδιοι.

Η ΔΑΣΤΑ και οι υποκείμενες δομές της μπορούν να αρνηθούν την παροχή υπηρεσιών προς φοιτητές ή αποφοίτους εφόσον διαπιστωθεί πως τα στοιχεία που δηλώθηκαν και οι πληροφορίες που διατέθηκαν είναι ανακριβείς ή ψευδείς.

Η ΔΑΣΤΑ και οι υποκείμενες δομές της μπορούν να αρνηθούν την παροχή υπηρεσιών προς φοιτητή ή φοιτήτρια, εφόσον ενεργούν καταχρηστικά ή αντίθετα στις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Η άρνηση παροχής υπηρεσιών σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

3. Η ΔΑΣΤΑ και οι υποκείμενες δομές της αντιλαμβανόμενες τις ανάγκες των φοιτητών του ΤΕΙ και μετά την αποφοίτησή τους λαμβάνει μέριμνα για την υποστήριξή τους ακόμη και αν κατοικούν και εκτός της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπου εδρεύει και δραστηριοποιείται το ΤΕΙ Πατρών και τα παραρτήματά του.

 1. Δεοντολογική διάσταση και ηθική

Η ΔΑΣΤΑ και οι υποκείμενες δομές ανταποκρίνονται στα αιτήματα και παρέχουν τις υπηρεσίες τους με αντικειμενικότητα, συνέπεια, επιμέλεια, υπευθυνότητα και αίσθημα επαγγελματισμού. Αποφεύγουν την δημιουργία ιδιαίτερων σχέσεων με τους φοιτητές και αποφοίτους όταν αυτό είναι δυνατόν να οδηγήσει σε μη αντικειμενική λήψη αποφάσεων.

Οι διασυνδεδεμένοι φορείς και οργανισμοί/εργοδότες μέσω των εκπροσώπων τους είναι υπεύθυνοι για την ηθική και δεοντολογική συμπεριφορά καθ’ όλη τη διάρκεια συνεργασίας τους με την ΔΑΣΤΑ ή τις υποκείμενες δομές της.

 1. Μηχανισμοί ποιοτικού ελέγχου και αξιολόγησης

Η διαδικασία που ακολουθείται για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΔΑΣΤΑ εξασφαλίζει:

 • Τη συλλογή έγκυρων, αξιόπιστων και χρήσιμων πληροφοριών και δεδομένων μέσω συστηματικής παρακολούθησης

 • Την καταγραφή και αρχειοθέτηση των δεδομένων

 • Τη συμμετοχικότητα και τη διαφάνεια στις διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης

 • Την επεξεργασία και ερμηνεία των πληροφοριών, δεδομένων και αποτελεσμάτων που προκύπτουν

 • Την ποσοτικοποίηση των επιδιωκόμενων στόχων μέσα από μια σειρά δεικτών εκροών και αποτελέσματος

 • Τη συστηματική παρακολούθηση μέσω τυποποιημένων διαδικασιών και εντύπων με πληρότητα και ακρίβεια

 • Τη συνεχή ολοκληρωμένη και τυποποιημένη ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση όλων των παραμέτρων

 • Την εφαρμογή μόνιμης διαδικασίας βελτίωσης και αυτοδιόρθωσης μέσω της ανατροφοδότησης

 • Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

 • Τη διατύπωση τελικών κρίσεων και προτάσεων

 • Την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης στον προγραμματισμό και σχεδιασμό μελλοντικών δραστηριοτήτων

 • Τη δημοσιοποίηση και διάχυση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης

 1. Σεβασμός της πνευματικής ιδιοκτησίας

Η ΔΑΣΤΑ σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που δημιουργούνται στο πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας της όπως λόγου χάρη το λογισμικό – προγράμματα επεξεργασίας, εργαλεία, προπαρασκευαστικό υλικό κλπ.

 1. Προσφερόμενες και συναλλασσόμενες πληροφορίες

Το προσωπικό και οι συνεργάτες της ΔΑΣΤΑ φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή σε όλους ανεξαιρέτως τους χρήστες πληροφοριών οι οποίες είναι στο μέτρο του εφικτού ακριβείς, πλήρεις, επίκαιρες, αντικειμενικές και παρέχονται ανεξάρτητα των προσωπικών τους πεποιθήσεων.

Η δήλωση στοιχείων στη βάση δεδομένων της ΔΑΣΤΑ δεν είναι υποχρεωτική για τον χρήστη, οι συνέπειες της μη δήλωσης βαρύνουν αποκλειστικά εκείνον. Η ΔΑΣΤΑ δεν προβαίνει σε αξιολογήσεις πληροφοριών χρηστών οποιασδήποτε φύσεως.

Η ΔΑΣΤΑ δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται κατά την εγγραφή των χρηστών της ή κατατίθενται μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα της και στις υποκείμενες δομές.

 1. Ορθή εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας

Η τήρηση των διατάξεων του παρόντος κώδικα δεοντολογίας αποτελεί υποχρέωση όλων των εμπλεκομένων στην ΔΑΣΤΑ, των δομών της και των συνεργαζόμενων φορέων.

Η τήρηση του κώδικα δεοντολογίας ελέγχεται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ Πατρών, του οποίου εισηγητής ενεργεί ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος της ΔΑΣΤΑ.

Μόνο έγγραφες και ενυπόγραφες καταγγελίες εξετάζονται. Παραβιάσεις των διατάξεων του παρόντος κώδικα μπορούν να συνεπάγονται τη διακοπή των συμβάσεων συνεργασίας ή απασχόλησης και τον οριστικό αποκλεισμό ωφελουμένων και χρηστών από τις υπηρεσίες της ΔΑΣΤΑ και των υποκείμενων δομών.

 1. Αναθεώρηση του κώδικα δεοντολογίας

Ο παρών κώδικας δεοντολογίας αναπροσαρμόζεται κάθε φορά που προκύπτουν νέα δεδομένα από την λειτουργία της ΔΑΣΤΑ και των υποκείμενων δομών της.

Εγγραφή στη Κώδικας Δεοντολογίας

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal