Σχετικά με τη ΔΑΣΤΑ

Σχετικά με τη ΔΑΣΤΑ

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) ΤΕΙ Πατρών[1] αποτελεί μια νέα και καινοτόμο δομή του Ιδρύματος που επιδιώκει την αποτελεσματική σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας.

Η ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πατρών στεγάζεται στο 2ο όροφο του κτιρίου της Σ.Ε.Υ.Π. του Ιδρύματος, ξεκίνησε τη δραστηριότητά της από την 10η Δεκεμβρίου 2010 και αποτελεί το φορέα προγραμματισμού και συντονισμού όλων των ενεργειών προώθησης της απασχόλησης των σπουδαστών και αποφοίτων του Ιδρύματος καθώς και την κύρια πύλη σύνδεσης της αγορά εργασίας με αυτό.
[1] Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) ΤΕΙ Πατρών με κωδικό MIS 304457 υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΠΕΔΒΜ)» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους.

Εγγραφή στη Σχετικά με τη ΔΑΣΤΑ

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal