Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) Σπουδαστών των ΤΕΙ

Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών των ΤΕΙ

Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης Φοιητών των ΤΕΙ

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του ιδρυτικού Νόμου 1404/83 και το Π.Δ. 174/85, οι τελειόφοιτοι σπουδαστές των ΤΕΙ πραγματοποιούν υποχρεωτικά εξάμηνη πρακτική άσκηση (ΠΑ) σε φορείς απασχόλησης του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο γνωστικό αντικείμενο της εξειδίκευσής τους. Η ΠΑ θεωρείται μάθημα του 8ου εξαμήνου, αποτελεί δηλαδή αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων ΤΕΙ, δεν βαθμολογείται μεν, αλλά αντιστοιχεί σε ένα σημαντικό αριθμό μονάδων διδακτικού φόρτου.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου 1351/83, οι φορείς απασχόλησης, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της κοινωνικής τους αποστολής, έχουν υποχρέωση να προσφέρουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης και να απασχολούν σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που θέλουν να πραγματοποιήσουν άσκηση στο επάγγελμα.

Κατά τη διάρκεια της ΠΑ, ο/η φοιτητής/τρια εποπτεύεται, τόσο από μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΠ) του Τμήματος, όσο και από στέλεχος του φορέα απασχόλησης, πτυχιούχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ίδιας ή συναφούς ειδικότητας.

Στη διάρκεια της ΠΑ, ο/η φοιτητής/τρια ασφαλίζεται υποχρεωτικά από το ΙΚΑ, μόνο κατά του επαγγελματικού κινδύνου, δηλαδή σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, του παρέχεται η δέουσα ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, καθώς και επίδομα ατυχήματος.

Τέλος, στο θεσμό της ΠΑ, προβλέπεται μια συμβολική αμοιβή του ασκούμενου, η οποία έχει θεσπισθεί, κυρίως για λόγους ρεαλιστικής προσομοίωσης, των πραγματικών συνθηκών εργασίας, παρά ως πραγματική αμοιβή για τις υπηρεσίες που προσφέρονται. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι η αμοιβή αυτή, για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, έχει ορισθεί στο 80% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ορίζεται, από την τρέχουσα Εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας, ενώ στους δημόσιους φορείς απασχόλησης ορίζεται σε 176,08 € το μήνα.

Ο ασκούμενος φοιτητής/τρια, εκτός από το δικαίωμα της αποζημίωσης και της ασφάλισής του, έναντι επαγγελματικού κινδύνου, δεν αποκτά κανένα άλλο δικαίωμα, εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής, δεν δικαιούται δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα, ούτε επίδομα κανονικής άδειας.

Εγγραφή στη Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) Σπουδαστών των ΤΕΙ

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal