ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ

Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΑ:

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία", (ΕΠΑΝΕΚ) αποτελεί ένα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται δράσεις για την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, τη σύνδεση εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, τη δια βίου μάθηση και την έρευνα.

Οι φοιτητές/τριες του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί η  πρακτική τους άσκηση μέσω της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευση του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο» (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους.

Ο κύριος στόχος, που τίθεται στο πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας πράξης , είναι η ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, που προσφέρεται στον σπουδαστή/στρια, μέσω της ΠΑ, με πολλαπλασιαστικά οφέλη, τόσο για το Ίδρυμα όσο και για την επιχείρηση. Η Επιστημονική Ομάδα υλοποίησης της Πράξης, οραματίζεται το παρόν εγχείρημα κυρίως, ως μια μοναδική ευκαιρία, να επιτευχθεί ουσιαστική αναμόρφωση, του τρόπου υλοποίησης του θεσμού της ΠΑ, παρά ως έναν επιπλέον τρόπο χρηματοδότησης κάποιου ποσοστού των ΠΑ, που εκπονούνται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας..

 

Κύριες Δραστηριότητες της Πράξης:

Η καθιέρωση μιας ουσιαστικής μεθόδου παρακολούθησης και αξιολόγησης της ΠΑ του φοιτητή/τριας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, κατά την έναρξη της ΠΑ, θα ορίζονται συγκεκριμένοι στόχοι, που θα πρέπει να επιτευχθούν από τον σπουδαστή/τρια, στο πρότυπο ενός μικρού έργου, η παρακολούθησή της από τον επόπτη καθηγητή θα γίνεται συστηματικά, με συνδυασμό των καθιερωμένων τακτικών επισκέψεών του στην επιχείρηση και της άμεσης πρόσβασής του στο ημερολόγιο της ΠΑ, το οποίο θα υποβάλλεται πλέον ηλεκτρονικά από τον σπουδαστή/τρια, με συγκεκριμένους χρονικούς περιορισμούς υποβολής και τέλος, η αξιολόγησης της ΠΑ, θα γίνεται από την Επιτροπή ΠΑ του Τμήματος, πρώτον, μέσω τεχνικών εκθέσεων, όπου ο σπουδαστής/τρια θα περιγράφει αναλυτικά, την πρόοδο υλοποίησης των στόχων που τέθηκαν στην έναρξη της ΠΑ, δεύτερον, μέσω της υποστήριξης της ΠΑ, σε δημόσια παρουσίαση, που θα διοργανώνεται με μορφή ημερίδας και τρίτον, μέσω του ερωτηματολογίου αξιολόγησης, όπου το εποπτεύον στέλεχος της επιχείρησης θα καταγράφει την κρίση του, για τα γενικότερα χαρακτηριστικά, που επέδειξε ο σπουδαστής/τρια, κατά τη διάρκεια της ΠΑ.

Ωφελούμενοι Φοιτητές από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

1.855 Ωφελούμενοι/νες φοιτητές/τριες έως τον Οκτώβριο του 2020 από όλα τα Τμήματα του Ιδρύματος.

 

ΤΜΗΜΑ

Διαθέσιμες Θέσεις ΠΑ Ακαδ. Έτους 15-16

Διαθέσιμες Θέσεις ΠΑ Ακαδ. Έτους 16-17

Διαθέσιμες Θέσεις ΠΑ Ακαδ. Έτους 17-18

Διαθέσιμες Θέσεις ΠΑ Ακαδ. Έτους 18-19

Διαθέσιμες Θέσεις ΠΑ Ακαδ. Έτους 19-20

 Φυσικοθεραπείας

23

43

50

24

24

 Οπτικής και Οπτομετρίας

16

48

7

10

10

 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα)

15

82

32

33

33

 Λογιστικής

3

34

11

0*

0*

 Λογοθεραπείας

9

52

15

19

19

 Τουριστικών Επιχειρήσεων

5

17

10

8

8

 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

4

14

15

16

16

 Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

3

37

30

20

20

 Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

15

66

36

23

23

 Νοσηλευτικής

48

52

42

33

33

 Κοινωνικής Εργασίας

16

20

9

8

8

 Τεχνολόγων Γεωπόνων

5

8

25

14

14

 Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων

0

11

17

15

15

 Πληροφορικής και Μέσων μαζικής Ενημέρωσης

10

33

28

0*

0*

 Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

9

6

7

15

15

 Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών

4

13

12

12

12

 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

6

31

51

22

22

 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι)

8

49

47

26

26

 Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων

0

0

0

0*

0*

 

 * Καταργηθέν τμήμα από τον Οκτώβριο 2018

Ιδιωτικές επιχειρήσεις

Αφορά επιχορήγηση πρακτικών ασκήσεων σε:

 • Ιδιωτικούς φορείς στο μεγαλύτερο ποσοστό και σε δημόσιους φορείς ανάλογα το τμήμα

 

ΟΦΕΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

1) Μηνιαία αποζημίωση ασκούμενου από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ:

ΠΑ σε ιδιωτικό φορέα απασχόλησης

ΠΑ σε δημόσιο φορέα απασχόλησης

269,89 € (από το ΕΣΠΑ)

269,89 € (από το ΕΣΠΑ)

310,91 € (από τον  εργοδότη)

176,08 € (από τον φορέα απασχόλησης –θεσμοθετημένη θέση ΠΑ) *Η ασφάλεια του/της φοιτητή/τριας  καλύπτεται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.


 

 

2) Αποτελεσματικότερος έλεγχος των φορέων απασχόλησης

 

3) Μη εμπλοκή του ΟΑΕΔ στη διαδικασία αναγγελίας θέσης της ΠΑ

 

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Τσινόπουλος Στέφανος, stsinop@teiwest.gr


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:


 • Τμ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ: Χαραλαμπάκος Βασίλειος,charalambakos@teiwest.gr
 • Τμ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ: Κακαβάς Παναγιώτης, kakavas@teiwest.gr
 • Tμ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ: Καμπουρίδης Γεώργιος, gkabou@teiwest.gr
 • Τμ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Δρίτσας Ιωάννης,  dritsas@teiwest.gr
 • Τμ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: Αλμπάνη Ελένη 
 • Τμ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ: Καυγά Αγγελική, akavga@teiwest.gr
 • Τμ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, gpanagiotopoulos2015@gmail.com

Εξυπηρέτηση φοιτητών/τριων για τα ανωτέρω τμήματα στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης:

Γκολφινόπουλος Παναγιώτης, τηλ. 2610.369092, e-mail: pa@teiwest.gr

 

 • Τμ. ΟΠΤΙΚΗΣ-ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ: Θανόπουλος Ιωάννης,ithanop@teiwest.gr
 • Τμ. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: Φουσέκης Κωνσταντίνος, konfousekis@gmai.com
 • Τμ. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: Τρίμμης Νικόλαος, trimmis@teiwest.gr
 • Τμ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ): Ραφαηλίδης Απόστολος, arafail@gmail.com
 • Τμ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Παναγόπουλος Αναστάσιος, tpanagopoulos@teiwest.gr

Εξυπηρέτηση φοιτητών/τριων για τα ανωτέρω τμήματα στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης:

Συνοδινού Κονδυλία, τηλ. 2610.369093  e-mail: pa@teiwest.gr

 

 • Τμ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ: Αλεφραγκής Παναγιώτης, alefrag@teimes.gr
 • Tμ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΙΩΝ: Βιδάλης Κοσμάς, kvidalis@teimes.gr
 • Τμ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ: Καφούσιας Διονύσιος, dkafousias@teimes.gr
 • Τμ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ): Κροκίδας Θεόδωρος, thkrokid@teimes.gr

 Εξυπηρέτηση φοιτητών/τριών για τα ανωτέρω τμήματα στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης που στεγάζεται στο Μεσολόγγι

Κοσμά Χαρίκλεια, τηλ. 26310.58295 e-mail: praktikiaskisi@teimes.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγγραφή στη ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal