Τι πρέπει να γνωρίζει ο φορέας απασχόλησης

Τι πρέπει να γνωρίζει ο φορέας απασχόλησης

Γενικές Ρυθμίσεις

Οι τελειόφοιτοι σπουδαστές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) κατά τη διάρκεια των σπουδών τους υποχρεούνται σε εξάμηνη πρακτική άσκηση στο επάγγελμα.

Οι δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί, τα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι Επιχειρήσεις και Οργανισμοί, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ.6 του Ν.1256/82, έχουν υποχρέωση να απασχολούν φοιτητές της Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που θέλουν να πραγματοποιήσουν την άσκηση στο επάγγελμα.

Οι φοιτητές αυτοί κατά τη διάρκεια της άσκησής τους, εκτός από το δικαίωμα αποζημίωσης και ασφάλισής τους, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής  (παρ.1 άρθρο 12 του Ν.1351/83 ΦΕΚ Α, 56)

Αποζημίωση και Ασφάλιση Φοιτητών

Η προβλεπόμενη μηνιαία αποζημίωση του ασκούμενου Φοιτητή για το διάστημα της Πρακτικής του Άσκησης σε ιδιωτικό φορέα απασχόλησης καθορίζεται με την κοινή Υ.Α. Ε5/1797/20-3-1986 «σε ποσοστό 80% επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά, με βάση την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας», ήτοι με τα σημερινά δεδομένα α) 25x 29,04x 80%= 580,80 €  και καταβάλλεται από την επιχείρηση σε μηνιαία βάση.  

Ο ιδιωτικός φορέας απασχόλησης οφείλει, σύμφωνα με την κοινή απόφαση Ε5/1303/3-3-86 των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ. Β, 168/86), να ασφαλίζει στο Ι.Κ.Α. τον ασκούμενο Φοιτητή, κατά το χρόνο της πρακτικής του άσκησης, έναντι επαγγελματικού κινδύνου. Σύμφωνα με την παραπάνω κοινή απόφαση, το κόστος της ασφάλισης με τα σημερινά δεδομένα ανέρχεται στα 10,11€, μηνιαίως και βαρύνει αποκλειστικά εξ ολοκλήρου τις υπηρεσίες απασχόλησης.

Επιχορήγηση Πρακτικής Άσκησης

Α) Επιχορήγηση της επιχείρησης μέσω ΟΑΕΔ

Οι επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα που προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης σε φοιτητές Τ.Ε.Ι. επιχορηγούνται, σύμφωνα με την Υ.Α. Ε5/4825/ (Φεκ. 453/16-7-1986, τ. Β΄), από τον ΟΑΕΔ «σε ποσοστό 50% επί της καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης». Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται, η επιχείρηση καταβάλει στον Φοιτητή στο τέλος κάθε μήνα την προβλεπόμενη αποζημίωση του και μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης επιχορηγείται από τον ΟΑΕΔ. Με τα σημερινά δεδομένα η επιχορήγηση ανέρχεται είτε στο ποσό των των 1.742.40€.

Β) Επιχορήγηση του φοιτητή μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας»

Στην περίπτωση αυτή η μηνιαία αποζημίωση στον ασκούμενο καταβάλλεται ως εξής:

α)Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, μέσω της Επιτροπής Ερευνών του, με χρηματοδότηση από την Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα  Επιχερηματικότητα Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό των 269,89 € μηνιαίως και

β) η επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στον/στην ασκούμενο/νη Φοιτητή/τρια το ποσό των 310,91 € μηνιαίως.

Σε κάθε περίπτωση μπορεί να ληφθεί μόνο μια από τις δύο επιχορηγήσεις, ήτοι, είτε της επιχορήγησης  της επιχείρησης μέσω ΟΑΕΔ, είτε του φοιτητή μέσω της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας».

Στην περίπτωση επιχορήγησης μέσω ΕΣΠΑ, ο φορέας απασχόλησης δεν υποχρεούται ν' αναγγείλει τη θέση ΠΑ στον ΟΑΕΔ.


Υποχρεώσεις ασκούμενου Φοιτητή

Ο ασκούμενος στο χώρο εργασίας του υποχρεούται να ακολουθεί τους κανονισμούς ασφάλειας και εργασίας ως και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης ή υπηρεσίας.  Αυθαίρετες απουσίες ή παράβαση των κανονισμών του εργασιακού κώδικα μπορούν να οδηγήσουν στη διακοπή της απασχόλησης.  Στην περίπτωση αυτή, ο φοιτητής υποχρεούται να επαναλάβει το επόμενο εξάμηνο τη διαδικασία νέας θέσης, για τη συμπλήρωση του υπόλοιπου χρόνου πρακτικής άσκησης. 

Άδειες

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος φοιτητής μπορεί, για σοβαρούς λόγους, να απουσιάσει δικαιολογημένα για 5 εργάσιμες ημέρες συνολικά.  Οι απουσίες καταχωρίζονται στο Βιβλίο πρακτικής άσκησης, θεωρούνται και υπογράφονται από τον Επόπτη Εκπαιδευτικό και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από τον Πρόεδρο του Τμήματος.

Διευκολύνσεις φοιτητών

Στους φοιτητές των ΤΕΙ, εφόσον εργάζονται στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ή του επιμορφωτικού σεμιναρίου που παρακολουθούν κατά περίπτωση, παρέχονται από τον εργοδότη τους διευκολύνσεις για την εξυπηρέτησή τους τόσο στην παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηριακών και φροντιστηριακών ασκήσεων όσο και στην προετοιμασία και συμμετοχή τους  στις εξετάσεις. Οι διευκολύνσεις παρέχονται στους δικαιούχους φοιτητές για διάστημα ίσο προς την κανονική διάρκεια σπουδών προσαυξημένη κατά το ήμισυ.

Διακοπή Πρακτικής Άσκησης

Σε περιπτώσεις που η Διοίκηση του φορέα απασχόλησης δεν ακολουθεί σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα απασχόλησης των ασκουμένων ή τους ετεροαπασχολεί, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, να διακοπεί η άσκηση στο συγκεκριμένο αυτό εργασιακό χώρο.  Η Επιτροπή μεριμνά ώστε να βρεθούν κατά προτεραιότητα, νέες θέσεις για τους φοιτητές που διέκοψαν την άσκηση με τον τρόπο αυτό.  Στη νέα θέση πραγματοποιείται πρακτική άσκηση, μόνο για το διάστημα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του χρονικού ορίου. 

Αν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο ασκούμενος διαπιστώσει ότι δεν απασχολείται σε θέματα της ειδικότητάς του υπό ευρεία έννοια, οφείλει να το δηλώσει με σημείωμά του τόσο στον Υπεύθυνο που έχει οριστεί για το χώρο εργασίας, όσο και στον Υπεύθυνο Επόπτη του Τμήματος ΤΕΙ, ο οποίος αποφασίζει αν συντρέχει λόγος αλλαγής θέσης εργασίας ή όχι και σε καταφατική περίπτωση συνεργάζεται με την Επιτροπή Πρακτική Άσκησης για την τοποθέτηση του ασκούμενου σε άλλη θέση.

Περισσότερες πληροφορίες στο κανονιστικό πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης 

 

 

Εγγραφή στη Τι πρέπει να γνωρίζει ο φορέας απασχόλησης

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal