H σημασία του θεσμού της ΠΑ

H σημασία του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί εξίσου σημαντικό θεσμό, με πολλαπλά οφέλη, για τον ασκούμενο Φοιτητή/τρια, το Τμήμα φοίτησης του αλλά και το φορέα απασχόλησης.

Οφέλη ασκούμενου Φοιτητή/τριας

Με τον θεσμό της ΠΑ επιτυγχάνεται η πρώτη επαφή, του τελειόφοιτου φοιητή/τριας, με το επάγγελμα του. Ενσωματώνεται στο περιβάλλον εργασίας, μιας καλά οργανωμένης επιχείρησης, η οποία δραστηριοποιείται στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της εξειδίκευσης του, συμμετέχοντας ενεργά στην παραγωγική διαδικασία. Αρχίζει να ανακαλεί τη θεωρητική και την εργαστηριακή γνώση, που απέκτησε κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, για να την εφαρμόσει στην πράξη και να αντεπεξέλθει στα προβλήματα που του ανατίθενται. Μέχρι τώρα, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αυτό γινόταν υποθετικά μέσω ασκήσεων, θεμάτων και εξετάσεων, ενώ τώρα, καλείται να αντιμετωπίσει, για πρώτη φορά πραγματικό πρόβλημα. Από το πιο σημαντικό πρόβλημα, όπως για παράδειγμα, η ανάθεση μιας μελέτης, η επίβλεψη μιας παραγωγικής διαδικασίας, ο συντονισμός ενός συνεργείου σε ένα εργοτάξιο, η αντιμετώπιση μιας βλάβης, η εξυπηρέτηση ενός πελάτη, η περίθαλψη ενός ασθενή, κλπ, μέχρι το πιο ασήμαντο, που αφορά την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης. Ο σπουδαστής/στρια αποκτά εμπειρίες, ιδιαίτερα χρήσιμες για την μετέπειτα επαγγελματική του πορεία, σε διαδικασίες που αφορούν τη λειτουργία και την οργάνωση μιας επιχείρησης, οι οποίες είναι αδύνατο να αποκτηθούν, μέσω της διδασκαλίας στο πλαίσιο ενός μαθήματος.

Κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της ΠΑ, ο/η φοιτητής βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο, σίγουρα δεν είναι εργαζόμενος, αλλά ούτε και σπουδαστής/στρια με την κλασική έννοια του όρου. Εκπαιδεύεται σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας, αυτό δε απαιτεί την πλήρη ενσωμάτωση του σε αυτό. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να επιδείξει υπευθυνότητα, να συνεργασθεί αρμονικά με τους συναδέλφους του, να υπακούσει στις εντολές του Προϊσταμένου του, να είναι τυπικός, ευγενικός, διακριτικός, πρόθυμος και γενικά να δείξει τον καλύτερο του εαυτό.

 

Οφέλη του Τμήματος φοίτησης του ασκούμενου Φοιτητή/τριας

Βάσει της πολυετής εμπειρία από την εφαρμογή του θεσμού, προκύπτει ότι η ΠΑ συμβάλλει σημαντικά, στην εξωστρέφεια των Τμημάτων των ΤΕΙ.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ΠΑ, που εκπονεί ο σπουδαστής/στρια, ο εποπτεύων καθηγητής επισκέπτεται τακτικά την επιχείρηση, για να έχει την πλήρη εικόνα των συνθηκών της εκπαίδευσης-εργασίας του σπουδαστή/στριας. Οι επισκέψεις αυτές συνήθως, αποτελούν πρώτης τάξης ευκαιρία, για την γνωριμία του επόπτη καθηγητή με τα στελέχη της επιχείρησης και κατά επέκταση αποτελούν την αφετηρία σημαντικών συνεργασιών, που αφορούν κυρίως την επίλυση τεχνικών προβλημάτων που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν από το διαθέσιμο προσωπικό της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για τα οφέλη της ΠΑ τόσο για το Τμήμα όσο για την επιχείρηση είναι το γεγονός, ότι συνδυάζοντας τους θεσμούς της Πτυχιακής Εργασίας και της Πρακτικής Άσκησης προκύπτουν οι πιο αξιόλογες εργασίες, που το θέμα τους πραγματεύεται την επίλυση ενός πραγματικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η επιχείρηση, η λύση του οποίου έχει άμεση και απτή εφαρμογή και η επιτυχής περάτωση της, απαιτεί άμεση συνεργασία του σπουδαστή/στριας, του επιβλέποντα καθηγητή και του στελέχους της επιχείρησης.

 

Οφέλη του φορέα απασχόλησης

Ο φορέας απασχόλησης, πέραν της υψηλής εταιρικής ευθύνης που επιδινκύει προσφέροντας θέσεις ΠΑ, αποκτά το πολύ σημαντικό προνόμιο να κάνει ασφαλείς επιλογές για τη στελέχωση του, δεδομένου ότι, με την περάτωση του τελευταίου σταδίου της εκπαίδευσης του σπουδαστή/στριας, αυτού της ΠΑ, ο νέος πλέον επιστήμονας, έχει ήδη δοκιμασθεί σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και έχει δείξει τις δυνατότητες του, τις γνώσεις του, την εξειδίκευση του στο αντικείμενο της απασχόλησης του, την υπευθυνότητα του, την ερευνητική του ικανότητα, τις διαπροσωπικές του ικανότητες, την ικανότητα του να αξιολογεί, κλπ.

Εγγραφή στη H σημασία του θεσμού της ΠΑ

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal