Συχνές ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις

1. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροί ένας φοιτητής προκειμένου να κάνει Πρακτική Άσκηση?

Πρέπει να έχει πραγματοποιήσει το τελευταίο εξάμηνο σπουδών του και να έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, υπό την προϋπόθεση ότι στα οφειλόμενα δεν περιλαμβάνονται μαθήματα ειδικότητας. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ενημερωθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος του εάν δικαιούται να κάνει Πρακτική Άσκηση.

 

2. Πώς θα βρούμε φορέα απασχόλησης; Μπορούμε να προτείνουμε φορέα της επιλογής μας;

Το ΓΠΑ ανακοινώνει στον παρόντα ιστότοπο στην κατηγορία «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑ» όλες τις διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης που έχει. Επιπλέον για διαθέσιμες θέσεις ΠΑ μπορούν οι φοιτητές να επισκεφτούν τον ιστότοπο atlas.grnet.gr/PracticeOffers όπου χρησιμοποιούν τους κωδικούς ¨εύδοξος¨που έχουν λάβει από το οικείο τους ίδρυμα 

Επιπρόσθετα οι φοιτητές μπορούν με δική τους πρωτοβουλία να έρθουν σε επαφή με φορείς απασχόλησης και να τους προτείνουν να πραγματοποιήσουν εκεί την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση.

 

3. Από ποιόν γίνεται η τοποθέτηση; Τι χρειάζεται να προσκομίσουμε στον φορέα την πρώτη ημέρα της τοποθέτησής μας;

Η τοποθέτηση των φοιτητών/τριων και ο ορισμός των εποπτών γίνεται από τη Τριμελή Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης ύστερα  από εξέταση όλων των αιτήσεων των φοιτητών/τριων.

Εφόσον ενημερωθούν οι φοιτητές/τριες που έχουν τοποθετηθεί και πριν αρχίσουν πρακτική άσκηση οι φοιτητές/τριες πρέπει να προσέλθουν στο ΓΠΑ για τη παράδοση των εντύπων του/της φοιτητή/τριας (φωτοτυπία Α.Φ.Μ., φωτοτυπία ταυτότητας, φωτοτυπία λογαριασμού Eurobank) και για την παραλαβή των εντύπων που απαιτείται να συμπληρωθούν από τον φορέα και να επιστραφούν στο ΓΠΑ (σύμβαση εργασίας, μηνιαίες βεβαιώσεις υλοποίησης ΠΑ).

Αμέσως μετά απευθύνονται στο ΙΚΑ της περιοχής τους (με την φωτοτυπία της σύμβασης, την ταυτότητα και το Α.Φ.Μ. τους), ώστε να απογραφούν και να πάρουν Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ και να προχωρήσει η διαδικασία της ασφάλισής τους.

 

4. Δικαιούμαστε Βιβλιάριο Ασθενείας με τα ένσημα που μας παρέχει η απασχόλησή μας στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης;

Τα ένσημα της πρακτικής άσκησης καλύπτουν μόνο τον κίνδυνο ατυχήματος και υπολογίζονται ποσοστιαία 1% στην 12η ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ. Επομένως δεν δικαιούνται με αυτά οι ασκούμενοι να βγάλουν βιβλιάριο ασθενείας, ή να επιδοτηθούν με επίδομα ανεργίας. 

 

5. Ποιος είναι ο επόπτης καθηγητής, πρέπει να επικοινωνεί ο ασκούμενος φοιτητής μαζί του;

Το όνομα του επόπτη καθηγητή αναγράφεται στο πρακτικό τοποθέτησης σπουδαστών. Εφόσον ενημερωθεί ο φοιτητής από το ΓΠΑ, πρέπει να επικοινωνήσει μαζί του ο φοιτητής και να τον ενημερώσει σε ποιο φορέα απασχολείται, ποιος είναι ο υπεύθυνος του φορέα που τον επιβλέπει και το τηλέφωνό του. Επίσης οποιαδήποτε απορία έχει ο φοιτητής ,όσον αφορά το βιβλίο πρακτικής άσκησης ή τη Τεχνική έκθεση ΠΑ, απευθύνεται στον αρμόδιο επόπτη,ο οποίος στο τέλος της ΠΑ θα τα ελέγξει.

 

6. Πόσες ώρες πρέπει να απασχολούμαστε; Δικαιούμαστε άδεια από το πρόγραμμα;

Οι ασκούμενοι απασχολούνται καθημερινά οκτώ ώρες (πενθήμερο).
Οι ασκούμενοι δικαιούνται μόνον εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη του φορέα απασχόλησης να κάνουν χρήση αδείας για 5 εργάσιμες ημέρες συνολικά είτε για λόγους ασθενείας είτε για εκπλήρωση των φοιτητικών τους υποχρεώσεων, είτε για οποιουσδήποτε άλλους σοβαρούς λόγους. Οι απουσίες καταχωρίζονται στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, θεωρούνται και υπογράφονται από τον επόπτη Εκπαιδευτικό και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από τον Πρόεδρο του Τμήματος.

Εάν χρειαστεί να απουσιάσουν κάποιες ημέρες επί πλέον εναπόκειται στον φορέα απασχόλησης να αποφασίσει, αν θα τους επιτρέψει να απουσιάσουν και να αναπληρώσουν τις ημέρες αυτές στο τέλος της πρακτικής τους άσκησης, χωρίς να μεταβληθεί το ποσό της πληρωμής τους καθώς και η σύμβασή τους.

 

7. Πόσες φορές μπορούμε να κάνουμε πρακτική άσκηση;

Κάθε φοιτητής δικαιούται να απασχοληθεί σε θέση πρακτικής άσκησης μόνο μια φορά.

 

8. Ποια είναι η οικονομική επιβάρυνση των φορέων όταν χρηματοδοτείται η ΠΑ από την πράξη " Πρακτική 'Ασκηση Τριτοβάθμις εκπαίδευσης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας";

Η οικονομική επιβάρυνση των φορέων είναι η εξής:

  •  Για Ιδιωτικό φορέα, η ασφάλιση καλύπτεται από το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και η μηνιαία αποζημίωση των ασκούμενων είναι 580,80€  εκ των οποίων τα 269,89 € τα καλύπτει το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας μέσω του ΕΣΠΑ και  310,91 € τα καλύπτει αντίστοιχα ο φορέας.

 

9. Μπορεί να διακοπεί η πρακτική άσκηση σε ένα φορέα αν δεν μας αρέσει; Πρέπει να ειδοποιηθεί το ΓΠΑ;

Αν θέλει ο ασκούμενος να διακόψει την πρακτική του άσκηση διότι η εργασία που διεκπεραιώνει δεν έχει σχέση με το αντικείμενο σπουδών του η για κάποιο άλλο σοβαρό λόγο, θα πρέπει να ενημερώσει το μέλος Ε.Π. που τον επιβλέπει μέσα στο πρώτο δεκαήμερο και να το συζητήσει μαζί του. Το ΓΠΑ και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΠΑ πρέπει να ειδοποιείται άμεσα.

 

10. Πρέπει να ενημερώνεται το ΓΠΑ σε περίπτωση που αλλάζει ο υπεύθυνος επίβλεψης του φορέα;

Πρέπει να ενημερώνεται το ΓΠΑ και το μέλος Ε.Π. που επιβλέπει τον ασκούμενο, για να γνωρίζουν σε ποιόν να απευθύνονται για ενημέρωση σχετικά με την πορεία της πρακτικής άσκησης και για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει.

Εγγραφή στη Συχνές ερωτήσεις

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal