Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Στόχος

Ο κύριος στόχος Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, είναι η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης που προσφέρεται στον φοιτητή, μέσω του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ), με πολλαπλασιαστικά οφέλη, τόσο για το Ίδρυμα όσο για το φορέα απασχόλησης.

Στην παρούσα χρονική περιόδο, η αναβάθμιση του θεσμού της ΠΑ επιχειρείται μέσω:

  1. της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος, μέσω του οποίου, θα επιτευχθεί, ο πλήρης εκσυγχρονισμός, η συστηματοποίηση και η απλοποίηση των διαδικασιών υλοποίησης της ΠΑ. Το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα αναπτύχθηκε από το επιστημονικό προσωπικό της ΔΑΣΤΑ.
  2. της ιδανικής επιλογής του φορέα υποδοχής του φοιτητή, μέσω δράσεων που αφορούν α) στη σημαντική αύξηση των προσφερόμενων θέσεων ΠΑ και β) στη θέσπιση αυστηρών κριτηρίων επιλογής, όπως είναι η συνάφεια των δραστηριοτήτων του φορέα απασχόλησης, με τον επαγγελματικό προσανατολισμό του φοιτητή, η οργάνωσή της, ο βαθμός αξιολόγησής της σε πρότερες ΠΑ και οι συνθήκες εκπαίδευσης-εργασίας που προσφέρει.
  3. της καθιέρωσης μιας ουσιαστικής μεθόδου παρακολούθησης και αξιολόγησης της ΠΑ του φοιτητή.

 

Δραστηριότητες

Οι κύριες δράσεις που υλοποιεί το ΓΠΑ για την επίτευξη του ανωτέρου στόχου είναι:

  1. Προτείνει στις Επιτροπές ΠΑ των Τμημάτων του Ιδρύματος, μέσω σύνταξης υποδειγμάτων, πρότυπες διαδικασίες, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή οργάνωση του θεσμού της ΠΑ.
  2. Προωθεί τη σύναψη πρωτοκόλλων συνεργασίας με μεγάλες επιχειρήσεις, όπου απαιτείται διατμηματική συνεργασία.
  3. Ενημερώνει, σε καθημερινή βάση, τον ιστότοπο της ΠΑ, με όλες τις νέες προσφερόμενες θέσεις ΠΑ, τα νέα και τις εκδηλώσεις των επιτροπών ΠΑ των Τμημάτων του Ιδρύματος.
  4. Διαχέει οποιαδήποτε πληροφορία (πχ νέες προσφερόμενες θέσεις ΠΑ) προς τις Επιτροπές ΠΑ των Τμημάτων του Ιδρύματος.
  5. Ενημερώνει και εξυπηρετεί τους φοιτητές για διαδικαστικά θέματα της ΠΑ τους.
  6. Υποστηρίζει διοικητικά την πράξη "Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας εκπαίδευσηςτου ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας" του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρωπινού Δυναμικού- Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, μέσω της οποίας  χρηματοδοτούνται οι πρακτικές ασκήσεις των φοιτητών/τριών του ιδρύματός μας.

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal