Αξιολόγηση

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί από εγγεγραμμένους χρήστες που κάνουν χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών ΔΑΣΤΑ.

Εγγραφή στη Αξιολόγηση

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal