23ος Εισαγωγικός Διαγωνισμός της ΕΣΔΔΑ

Δομή: 

 

Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ), ο 23ος διαγωνισμός για την εισαγωγή 100 ατόμων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) πρόκειται να διεξαχθεί στην Αθήνα στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, από τις 10 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2013, να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοτόπου του ΕΚΔΔΑ www.ekdd.gr, τα στοιχεία τους στην αίτηση συμμετοχής, η οποία, υπογεγραμμένη και μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πρέπει να ταχυδρομηθεί επί αποδείξει ή να κατατεθεί αυτοπροσώπως στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, γραφείο 510, 5ος όροφος, Πειραιώς 211, 177 78, Ταύρος και ώρες από 09:00 έως 15:00.

Το προκαταρκτικό στάδιο του διαγωνισμού περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων στα ακόλουθα υποχρεωτικά μαθήματα και στις παρακάτω ημερομηνίες:

  • Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους: Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013         
  • Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική: Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013

Οι ώρες και ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων θα γνωστοποιηθούν στους/ις ενδιαφερόμενους/ες με νεότερη ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στο κτίριο και στον ιστότοπο του ΕΚΔΔΑ.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη της ΚΕΕ

Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στην ΕΣΔΔΑ για την 23η εκπαιδευτική σειρά ορίζεται στους εκατό (100), για το Τμήμα Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ιδιώτες κάτοχοι πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού σε δημόσια υπηρεσία, καθώς και υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού κάτοχοι πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής. Δεν έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό της Σχολής απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ (ΕΣΔΔ ή ΕΣΤΑ).

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι:
Α) Για τους ιδιώτες:
α) Τίτλος σπουδών, (πρωτότυπος ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και
γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) στην οποία δηλώνονται:
i.  H εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή από αυτές, ο Δήμος ή η Κοινότητα εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων και ο αριθμός Στρατιωτικού Μητρώου –για τους άνδρες.
ii.  H απουσία στο πρόσωπο του αιτούντος κωλύματος για διορισμό σε δημόσια θέση.
iii. Η γνώση και η αποδοχή του αιτούντος των όρων της προκήρυξης.
(Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως για τους πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Β) Για τους υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού:
α) Τίτλος σπουδών, (πρωτότυπος ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) στην οποία δηλώνονται:
i. Η απουσία στο πρόσωπο του αιτούντος της ιδιότητας του αποφοίτου της ΕΣΔΔΑ (ΕΣΔΔ ή ΕΣΤΑ).
ii. Η γνώση του καθώς και η αποδοχή εκ μέρους του αιτούντος των όρων της προκήρυξης.
δ) Βεβαίωση υπηρεσίας στο Δημόσιο.
     
Οι υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους πέραν των δικαιολογητικών που απαιτούνται από την προκήρυξη και τα ακόλουθα πρόσθετα δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση από τις υγειονομικές επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.ΠΑ) ή βεβαίωση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του άρθρου 165 του Υπαλληλικού Κώδικα ( Ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/Α/07), η οποία είναι εν ισχύ, από την οποία προκύπτει η συγκεκριμένη κατά περίπτωση πάθηση, η αδυναμία συμμετοχής σε γραπτή διαγωνιστική διαδικασία και η πιστοποίηση της φυσικής καταλληλότητας του υποψηφίου να ασκήσει τα καθήκοντα της θέσης για την κατάληψη της οποίας πρόκειται να διαγωνιστεί.
β) Προκειμένου περί υποψηφίων που πάσχουν από δυσλεξία επιπλέον ειδική διαγνωστική έκθεση Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις.
 
Στάδια και διαδικασία του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός της ΕΣΔΔΑ  διενεργείται σε δύο στάδια, το προκαταρκτικό και το τελικό. Η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας είναι τρεις (3) ώρες από την εκφώνηση του θέματος.

1. Το προκαταρκτικό στάδιο περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων υποχρεωτικά στα παρακάτω μαθήματα: 
• Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους
• Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική

2.  Το τελικό στάδιο περιλαμβάνει:
1. Υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία με ανάπτυξη θέματος στο γνωστικό πεδίο της Δημόσιας Διοίκησης.
2. Την παρουσίαση από τον υποψήφιο σε πενταμελή εξεταστική επιτροπή, οριζόμενη από την ΚΕΕ, ενός φακέλου με οποιοδήποτε επίκαιρο θέμα ή πρόβλημα σχετικό με το γνωστικό πεδίο που έχει επιλέξει ο υποψήφιος από τον Πίνακα γνωστικών πεδίων που ακολουθεί. Η παρουσίαση είναι γραπτή και προφορική με στόχο τη διακρίβωση των συνθετικών και αναλυτικών ικανοτήτων του υποψηφίου και βαθμολογείται από την επιτροπή.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ
1. Περιβάλλον – Ποιότητα Ζωής
2. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
3. Εφαρμοσμένη Πληροφορική
4. Κοινωνική Διοίκηση
5. Οικονομική του Χώρου και Περιφερειακή Πολιτική

3. Εξέταση του υποψηφίου σε μια ξένη γλώσσα που επιλέγει μεταξύ της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής και ιταλικής. Η εξέταση είναι γραπτή και προφορική. Η γραπτή εξέταση συνίσταται σε γραφή με υπαγόρευση ξένου κειμένου και τη μετάφρασή του στην ελληνική, καθώς και στη μετάφραση ελληνικού κειμένου στην ξένη γλώσσα. Η προφορική εξέταση  του υποψηφίου γίνεται ενώπιον τριμελούς Επιτροπής που ορίζεται από την ΚΕΕ.

Στην προκήρυξη του διαγωνισμού καθορίζονται οι υπηρεσίες στις οποίες θα διατεθούν για διορισμό, σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, οι απόφοιτοι της 23ης εκπαιδευτικής σειράς της ΕΣΔΔΑ του Τμήματος Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης.
Επίσης σε ειδικό παράρτημα στην προκήρυξη του διαγωνισμού ορίζεται αναλυτικά η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων του προκαταρκτικού και τελικού σταδίου του διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΕΣΔΔΑ, (Πειραιώς 211 και Θράκης 2 Ταύρος, γραφείο 510), από 09:00-15:00, ή στα τηλέφωνα: 213 1306219, 213 1306242, 213 1306349, στο Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΠΙΝΕΠΘ) του ΕΚΔΔΑ στη Θεσσαλονίκη (231 3321170, 231 3321104, 231 3321145) και στον ιστότοπο του ΕΚΔΔΑ (www.ekdd.gr).

Στους ενδιαφερόμενους θα παρέχεται τεχνική υποστήριξη στην ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης στο ισόγειο του ΕΚΔΔΑ.

 

 

Πηγή: ΕΚΔΔ

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal