Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πτυχιούχων (Πανεπιστήμιων ή ΤΕΙ) για υποτροφίες Ι.Κ.Υ.

Δομή: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΄Η ΤΕΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Ι.Κ.Υ. ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»-ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή:

α. των νέων ρυθμίσεων, όσον αφορά την επιλογή των υποψηφίων υποτρόφων, που έγιναν με τις παρ. 6,8 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 και

β. του Κανονισμού Υποτροφιών 2012-2013, όπως εγκρίθηκε με την με αριθμ. 58992/Β7/28-5-2012 απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1798/Β/6-6-2012)

ανακοινώνει:

Την προκήρυξη τετρακοσίων πενήντα (450) θέσεων υποτροφιών ως εξής: 51 για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου (Διδακτορικό) στο εξωτερικό, 105 για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (Μάστερ) στο Εξωτερικό και 294  για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (Μάστερ) στην Ελλάδα.

Θα χρηματοδοτηθούν επτά επιστημονικές περιοχές (Θετικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού, Επιστήμες της Ζωής, Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική, Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Καλλιτεχνικές Σπουδές) ως ακολούθως:

Α) για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου (Διδακτορικό) στο εξωτερικό: 18 υποψηφιότητες για τις Θετικές Επιστήμες, 6  για τις Επιστήμες Μηχανικού, 7 για τις Επιστήμες της Ζωής, 5 για τις Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική, 8 για τις Κοινωνικές Επιστήμες, 4 για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και 3 για τις Καλλιτεχνικές Σπουδές,

Β) για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (Μάστερ) στο Εξωτερικό: οι 15 καλύτερες υποψηφιότητες ανά επιστημονική περιοχή, και

Γ) για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (Μάστερ) στην Ελλάδα: οι 42 καλύτερες υποψηφιότητες ανά επιστημονική περιοχή.

Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία αξιολόγησης, οι όροι της υποτροφίας, η διάρκεια και οι οικονομικές παροχές περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης που είναι αναρτημένο στη διαδικτυακή σελίδα του Ι.Κ.Υ.  http://www.iky.gr/IKY/content/gr/greek-scholarships/espa/espa2012.html

Πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα Διαγωνισμών του Ι.Κ.Υ. στα τηλέφωνα 210-3726394, 395, 346 και στα γραφεία του Ι.Κ.Υ. (Μακρή 1 και Δ. Αρεοπαγίτου, 11742, Αθήνα)

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal