Δωρεάν Κύκλος Μαθημάτων σε Νέους Επιχειρηματίες στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος»

Δομή: 

Δωρεάν Κύκλος Μαθημάτων για Νέους Επιχειρηματίες ξεκινά στις 13 Μαρτίου 2012 στο Ινστιτούτο
Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» και συγκεκριμένα στο «Κέντρο Τηλεματικής και
Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης» που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΙΤΥΕ Διόφαντος.

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal