Σεμινάριο Τελωνειακές Διαδικασίες Εισαγωγών & Εξαγωγών.

Το εξειδικευμένο αυτό σεμινάριο περιλαμβάνει:

-  Ενημέρωση για την ηλεκτρονική υποβολή της Διασάφισης στις εισαγωγές και στις άλλες τελωνειακές διαδικασίες.

-  Ενημέρωση για τον τρόπο συμπλήρωσης και υποβολής και τις νέες υποχρεώσεις των συναλλασσομένων με τα Τελωνεία.

-  Ανάλυση του τρόπου διενέργειας των ενδοκοινοτικών εμπορικών συναλλαγών αλλά και των εμπορικών συναλλαγών με τρίτες μη κοινοτικές χώρες,

-  Ανάλυση των φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεων των συναλλασσομένων.

 Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα: https://www.globalgreece.gr/3E490148.el.aspx

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal