Πρόσκληση για συμμετοχή στο Διαγωνισμό Καινοτομίας ΕΓΔΕ για φοιτητές

Στο πλαίσιο της 40ης επετείου του EPC (European Patent Convention), το
Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας οργανώνει ένα Διαγωνισμό
Καινοτομίας για να δώσει στους φοιτητές / σπουδαστές των μελών του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας την ευκαιρία να
εξερευνήσουν τον πλούτο των διαθέσιμων εγγράφων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,
και να δώσουν τις προτάσεις τους σε νέους τομείς της καινοτομίας, ιδίως
αυτούς  της πράσινης τεχνολογίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε φοιτητές όλων των κλάδων οι οποίοι είναι
τουλάχιστον 18 ετών, εγγεγραμμένοι σε πανεπιστήμιο, ή ισοδύναμο ακαδημαϊκό
ίδρυμα σε ένα από τα κράτη-μέλη του Οργανισμού.
Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής.
Οι διαγωνιζόμενοι θα κληθούν να επιλέξουν ένα ερευνητικό πρόγραμμα του
ενδιαφέροντός τους για το μέλλον της Έρευνας & Ανάπτυξης. Ο φάκελός τους
θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Περιγραφή ενός τεχνικού προβλήματος που υφίσταται σήμερα σε έναν από  τους
ακόλουθους πέντε τομείς:

A. Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων
Β. Οικολογικά φιλική παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας
Γ.  Διαχείριση αποβλήτων, ανακύκλωση και αστική εξόρυξη
Δ. «Έξυπνη» μεταφορά / μετακίνηση και συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας
Ε. «Έξυπνη» τεχνολογία που αφορά τις λειτουργίες του σπιτιού (Smart house)

        Μία παρουσίαση της στάθμης της τεχνικής που υπάρχει σήμερα στον τομέα του
προβλήματος
        Γενική άποψη του δυναμικού της αγοράς για την προτεινόμενη λύση για το
επιλεγμένο τεχνικό πρόβλημα

Ως αρμόδιος φορέας για τις ευρεσιτεχνίες στην Ελλάδα, ο ΟΒΙ θα συλλέξει
τις προτάσεις  και στη συνέχεια θα επιλέξει ένα μόνο διαγωνιζόμενο ή ομάδα
διαγωνιζομένων για κάθε τεχνικό προαναφερόμενο τομέα. Θα πρέπει να
υποβάλετε ένα βιογραφικό σημείωμα (έως 2 σελίδες) και μια περίληψη της
πρότασης σας, περιλαμβανομένου του τίτλου και του θέματος.
Περιγράψτε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο σχετικός τεχνικός
τομέας και αναφέρετε γιατί η εξεύρεση λύσης θα είναι σημαντική.

Η υποβολή των αιτήσεών σας στον ΟΒΙ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο
μέχρι την Δευτέρα, 4 Μαρτίου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι του ΤΕΙ Πάτρας όπως επικοινωνήσουν με τη
ΜΟΚΕ (moke@teipat.gr, 2610 369093)

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal