Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα :Βιολογίας σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε)

Τίτλος Προγράμματος :Περιβαλλοντική Βιολογία (Master's Degree, MSc in Environmental Βιοlogy)

Σχετικός  σύνδεσμος: http://www.biology.uoc.gr/postgraduate/EnvBiol/index.html

Προθεσμία υποβολής :19 Απριλίου 2019

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal