Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  :  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα : Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας

Τίτλος Προγράμματος  : «Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος»

Προθεσμία υποβολής :20 Φεβρουαρίου  2019

Σχετικός σύνδεσμος : http://nutri-environment.bio.uth.gr/

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal