Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα :Ιατρικής

Τίτλος Προγράμματος :Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου (MSc in Molecular Basis of Human Diseases)

Σχετικός  σύνδεσμος:https://www.grad-mbhd-uoc.gr/index.php/en/

Προθεσμία υποβολής :12 Απριλίου  2019

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal