Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τμήμα :Ψηφιακών Συστημάτων

Τίτλος Προγράμματος :Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες (M.Sc in Information Systems and Services)

Κατευθύνσεις

1. Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα (Advanced Information Systems)
2. Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική (Big Data and Analytics)
3. Πληροφορική Διακυβέρνηση (IT Governance)

Σχετικός  σύνδεσμος:https://mscdss.ds.unipi.gr/

Προθεσμία υποβολής :31 Μαΐου 2019

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal