Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα : Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τίτλος Προγράμματος  : Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (πλήρους φοίτησης)

Κατευθύνσεις

1. Λογιστική και Ελεγκτική (Accounting and Auditing)
2. Χρηματοοικονομική, Επενδύσεις, και Διαχείριση Κινδύνων (Finance, Investments, and Risk Management)
3. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Accounting and Finance)

Προθεσμία υποβολής :31 Μαΐου  2019

Σχετικός σύνδεσμος :http://www.postgraduate-accfin.aueb.gr/

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal