ΠΑ για τα τμήματα της ΣΔΟ

Πρακτική άσκηση στον ΕΟΤ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, στην Πάτρα, Φιλοποίμενος 26, για φοιτητές/τριες των τμημάτων της ΣΔΟ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για σχετική συνεννόηση στο τηλέφωνο 2610.621992 ( κα Π. Πανίτσα ).

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal