Θέσεις ΠΑ για τμήματα της ΣΔΟ

Ζητούνται φοιτητές/τριες για ΠΑ στην εταιρεία Protelesys  Συστήματα Πληροφορικής και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ε.Π.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Αρχεία: 

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal