Αιτήσεις για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της αναστολής της Πρακτικής Άσκησης δυνάμει των με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16838/10.3.2020 (Β’ 783), Δ1α/Γ.Π.οικ. 20021/21.3.2020 (Β’ 956), Δ1α/Γ.Π.οικ. 24343/10.4.2020 (Β’ 1293) κοινών υπουργικών αποφάσεων, πλέον είναι εφικτή η πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ.

Αιτήσεις παραλαμβάνονται στο Γραφείο ΠΑ κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του προηγουμένου μήνα από το μήνα έναρξης. Η έναρξη της ΠΑ γίνεται κάθε 1η του μήνα.

• Για έναρξη 01/06/2020 (αφορά αιτήσεις που είχαν υποβληθεί για έναρξη 01/04/2020 και λόγω αναστολής δεν ξεκίνησαν)
• Για έναρξη 01/07/2020, αιτήσεις 01-15/06/2020
• Για έναρξη 01/08/2020, αιτήσεις 01-15/07/2020
• κ.ο.κ.

για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας παρακαλείστε να αποστέλλετε email με τα παρακάτω:

Ονοματεπώνυμο:
Τμήμα Σπουδών:
Κινητό:
Επωνυμία Φορέα ΠΑ:
Παρακαλώ όπως μου αποστείλετε τα απαιτούμενα έντυπα για έναρξη ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ

Για τα πρώην Τμήματα :
Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ
Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
στο pangolfis@uop.gr

και
για το πρώην Τμήμα
Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
στο xkosma@uop.gr

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal