Έρευνα της Οριζόντιας Δράσης Γραφείων Πρακτικής Άσκησης ΑΕΙ

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,

Καθώς ολοκληρώσατε την Πρακτική σας Άσκηση στην τελευταία 5ετία (δηλ. κατά το χρονικό διάστημα από 1/4/2016 έως 31/12/2020) παρακαλούμε εφόσον επιθυμείτε να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο που υπάρχει στο παρακάτω link:
https://forms.gle/z2ts5irZChaNR2MC9

Το ερωτηματολόγιο έχει ως στόχο τη συλλογή και την επεξεργασία απαντήσεων από το Δίκτυο των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης της χώρας αναφορικά με το πόσο η Πρακτική Άσκηση σας βοήθησε στη μετέπειτα επαγγελματική σας πορεία.

Η έρευνα είναι ανώνυμη και η συμμετοχή σας σε αυτή είναι εθελοντική. Συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο, δεν υπάρχει τρόπος να συσχετιστούν οι πληροφορίες που συμπληρώνετε και επομένως δεν υπάρχει καμία πιθανότητα ταυτοποίησης. Μπορείτε να διακόψετε τη συμπλήρωσή του οποιαδήποτε στιγμή θέλετε πριν την υποβολή.

Τα δεδομένα των απαντήσεών σας θα τύχουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της έρευνας της Οριζόντιας Δράσης Γραφείων Πρακτικής Άσκησης ΑΕΙ, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία και συμπεράσματα που αφορούν στις πραγματοποιθείσες Πρακτικές Ασκήσεις στα ΑΕΙ της χώρας κατά την περίοδο 2016-2020.

Εφόσον συμφωνείτε με τα παραπάνω και επιθυμείτε να συμμετάσχετε εθελοντικά στην έρευνα, καλείστε να προχωρήσετε στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων για τη συμβολή και το χρόνο σας.
Η βοήθειά σας είναι πολύτιμη.

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal